Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik będący osobą fizyczną może skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Krok: podatnik chciałby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Z początkiem 2019 r. został dodany art. 26h ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. Przepisy tego artykułu określają tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Krok: czy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

Z ulgi termomodernizacyjnej korzystać mogą osoby fizyczne opłacające podatek według skali podatkowej, w formie podatku liniowego oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (to ostatnie dzięki nadaniu nowego brzmienia art. 11 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm. – dalej u.z.p.d.), które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zob. art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f.).

Krok: czy podatnik poniósł wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku?

Osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli poniosły wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku (zob. art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f.). Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest – jak wynika z art. 5a pkt 18c u.p.d.o.f. w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 22 ze zm.) – przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a;

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Krok: czy przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek?

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie wydatki dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych, które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (zob. art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f.). W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym terminie podatnicy obowiązani są doliczyć kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin (zob. art. 26h ust. 9 u.p.d.o.f.).

Krok: czy przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 31.12.2018 r.?

Z odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej korzystać mogą przede wszystkim osoby fizyczne, które przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęły lub rozpoczną po 31.12.2018 r. Pod pewnymi warunkami z ulgi tej korzystać mogą również osoby fizyczne, które przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęły przed 1.01.2019 r. (zob. art. 3 ust. 1 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2246 – dalej ustawa nowelizująca).

Krok: czy przedsięwzięcie zostało lub zostanie zakończone po 31.12.2018 r.

Osoby fizyczne, które przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęły przed 1.01.2019 r mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało lub zostanie zakończone po 31.12.2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (zob. art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Krok: czy wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostały poniesione od 1.01.2019 r.?

W przypadku osób fizycznych, które przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęły przed 1.01.2019 r., odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie wydatki poniesione od 1.01.2019 r. (zob. art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Krok: czy poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wydatki są wydatkami na materiały budowlane, urządzenia i usługi z wykazu?

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi określone w wykazie (zob. art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f. Wykaz ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489).

Krok: czy wydatki zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie?

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (zob. art. 26h ust. 5 pkt 1 u.p.d.o.f.). Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot (zob. art. 26h ust. 8 u.p.d.o.f.).

Krok: czy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych?

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) – zob. art. 26h ust. 5 pkt 2 u.p.d.o.f.

Krok: podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą odliczaną od podstawy opodatkowania. W ramach tej ulgi odliczeniu podlegają wydatki (ustalane na podstawie faktur wystawionych wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku – art. 26h ust. 3 u.p.d.o.f.) poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f.), nie więcej jednak niż 53 000 zł (art. 26h ust. 2 u.p.d.o.f.; ten limit dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem). W ramach ulgi termomodernizacyjnej od podstawy opodatkowania odliczyć można zatem maksymalnie 53 000 zł poniesionych wydatków.

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej są, co do zasady, dokonywane w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (zob. art. 26h ust. 6 u.p.d.o.f.). Jednakże kwoty odliczenia nieznajdujące pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlegają również odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (zob. art. 26h ust. 7 u.p.d.o.f.).