Krywan Tomasz, Ulga termomodernizacyjna – warunki

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik będący osobą fizyczną może skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna – warunki podatnik podatnik czy przedsięwzięcie zostało lub zostanie zakończone po 31.12.2018 r. czy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych? podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej czy wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostały poniesione od 1.01.2019 r.? czy poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wydatki są wydatkami na materiały budowlane, urządzenia i usługi z wykazu? czy wydatki zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie? podatnik nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej podatnik chciałby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej czy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego? czy podatnik poniósł wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku? czy przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek? czy przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 31.12.2018 r.? tak nie nie tak tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik chciałby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Z początkiem 2019 r. został dodany art. 26h ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. Przepisy tego artykułu określają tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Krok: czy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

Z ulgi termomodernizacyjnej korzystać mogą osoby fizyczne opłacające podatek według skali podatkowej, w formie podatku liniowego oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (to ostatnie dzięki nadaniu nowego brzmienia art. 11 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2022 r. poz. 2540 ze zm. – dalej u.z.p.d.), które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zob. art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f.).