Krywan Tomasz, Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot

Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot

Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot

Procedura wskazuje sposób dokonywania odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej oraz przypadki, gdy trzeba dokonywać zwrotu odliczonych w ramach tej ulgi kwot.

Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot osoba fizyczna osoba fizyczna czy podatnik po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego? podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał zwrot podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin realizacji inwestycji czy podatnik zrealizował przedsięwzięcie termomodernizacyjne w terminie? podatnik nie ma obowiązku doliczania odliczonych w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwot do dochodu podatnik poniósł w zakończonym roku wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej czy kwota odliczenia znalazła pokrycie w rocznym dochodzie podatnika? podatnik odlicza ulgę w całości w zeznaniu PIT składanym za rok poniesienia wydatków podatnik odlicza ulgę w części w zeznaniu PIT składanym za rok poniesienia wydatków, a pozostałą część ulgi w zeznaniu lub zeznaniach PIT składanych za kolejne lata tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik poniósł w zakończonym roku wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Przepisami art. 26h ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., określona jest tzw. ulga termomodernizacyjna. W ramach tej ulgi podatnicy mogą dokonywać odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku – zob. również procedura Ulga termomodernizacyjna – warunki.

Odliczenia w ramach ulgi dokonuje się co do zasady w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (zob. art. 26h ust. 6 u.p.d.o.f.). Przy czym za datę poniesienia wydatku na potrzeby omawianych przepisów uważa się dzień wystawienia faktury (zob. art. 26h ust. 4 zdanie drugie u.p.t.u.).

Krok: czy kwota odliczenia znalazła pokrycie w rocznym dochodzie podatnika?

Sposób korzystania z ulgi termomodernizacyjnej zależy od tego, czy kwota odliczenia znajduje pokrycie w roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.