Krywan Tomasz, Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych podatnik podatnik czy transakcja handlowa została zawarta została w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski? podatnik nie może skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi w podatku dochodowym podatnik posiada wierzytelność o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta czy wierzytelność została zaliczona do przychodów należnych? czy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta do określonego przepisami dnia? czy na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień korzystania z ulgi dłużnik znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji? czy od końca roku, w którym wystawiona została faktura (rachunek) lub zawarta została umowa dokumentująca wierzytelność upłynęły 2 lata? tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: podatnik posiada wierzytelność o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta

Z dniem 1.01.2020 r. do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zostały dodane przepisy określające tzw. ulgę na złe długi.

Są to przepisy art. 26i ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.), art. 18f ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) oraz art. 11 ust. 4–19 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2024 r. poz. 776 ze zm.).

Z ulgi tej mogą korzystać podatnicy posiadający wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.), które nie zostały uregulowane lub zbyte. Z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych podatnicy mogą korzystać dwukrotnie – najpierw na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, a później w ramach zeznania podatkowego.

Krok: czy wierzytelność została zaliczona do przychodów należnych?

Z ulgi na złe długi w podatku dochodowym można korzystać wyłącznie w stosunku do wierzytelności, które zostały zaliczone do przychodów należnych. W stosunku do wierzytelności, które do przychodów należnych nie zostały zaliczone, korzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym nie jest możliwe.