Ulga na dzieci - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Ulga na dzieci

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci

Ulga rodzinna stanowi pomoc dla osób posiadających dzieci. Preferencja ta ma na celu poprawę wskaźnika dzietności w Polsce, który jest u nas bardzo niski. Dodatkowe wzmocnienie tego efektu ma przynieść zróżnicowanie kwoty ulgi w zależności od liczby posiadanych dzieci. Problem jednak w tym, że bogactwo zazwyczaj nie idzie w parze z wielodzietnością, wobec czego ulga w wielu przypadkach ma charakter jedynie pozorny - żeby móc odliczyć kwotę ulgi trzeba najpierw mieć podatek w odpowiedniej wysokości.

Ulga na dzieci podatnik podatnik warunki odliczenia naliczenie ulgi Czwarte i następne dziecko: 185,34 zł / 2224,08 zł naliczenie ulgi Trzecie dziecko: 139,01 zł / 1668,12 zł naliczenie ulgi Drugie dziecko: 92,67 zł / 1112,04 dochody w ramach limitu podatnik samotnie wychowujący dziecko podatnik bez ślubu małżonkowie przez cały rok brak prawa do ulgi Pierwsze dziecko: 92,67 zł / 1112,04 dokonanie odliczenia posiadanie dzieci dziecko uprawnia do ulgi całkowita utrata prawa do ulgi ustalenie liczby dzieci tak nie tak nie nie tak 1 2 3 4 i więcej

Krok: posiadanie dzieci

Podatnicy dokonują odliczeń na każde dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywali władzę rodzicielską;

2) pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Krok: dziecko uprawnia do ulgi

Ulga rodzinna przysługuje na dzieci:

1) małoletnie;

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub dochodów kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.