Krywan Tomasz, Ulga e-TOLL

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 29 czerwca 2021 r.
Autorzy:

Ulga e-TOLL

Ulga e-TOLL

Ulga e-TOLL

Procedura wskazuje warunki skorzystania z tzw. ulgi e-TOLL (ulgi na zakup urządzeń lokalizacyjnych).

Ulga e-TOLL podatnik podatnik podatnik nie może skorzystać z ulgi e-TOLL podatnik może skorzystać z ulgi e-TOLL podatnik rozważa możliwość skorzystania z ulgi e-TOLL czy podatnik poniósł określone przepisami wydatki? czy wydatki podatnik poniósł w 2021 r.? czy wydatki zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie? nie tak nie tak nie tak

Krok: podatnik rozważa możliwość skorzystania z ulgi e-TOLL

Z dniem 29.06.2021 r. zostały dodane przepisy określające tzw. ulgę e-TOLL (ulgę na zakup urządzeń lokalizacyjnych). Ulgę tę określają przepisy art. 38ea ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., art. 52ja ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 57aa ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.) – dalej u.z.p.d.

W ramach ulgi e-TOLL podatnicy mogą odliczać wydatki na zakup urządzeń lokalizacyjnych:

1) od dochodu z innych źródeł niż zysk kapitałowy (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych);

2) od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych innych niż korzystający z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub w formie podatku liniowego);

3) od dochodu działów specjalnych produkcji rolnej (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dochody takie ustalają na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów – zob. art. 52ja ust. 2 u.p.d.o.f.);

4) od przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych korzystających z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Krok: czy podatnik poniósł określone przepisami wydatki?

W ramach ulgi e-TOLL odliczeniu podlegają:

1) wydatki na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, przy czym:

a) przez zewnętrzny system lokalizacyjny rozumie się zewnętrzny system lokalizacyjny, o którym mowa w art. 13i ust. 3a ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) – dalej u.d.p., wykorzystywany do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS,

b) przez urządzenie pokładowe rozumie się urządzenie pokładowe, o którym mowa w art. 13i ust. 3a u.d.p., wykorzystywane do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS,

c) przez opłatę elektroniczną rozumie się opłatę elektroniczną, o której mowa w art. 13ha u.d.p.;

2) opłaty z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego, o której mowa w art. 13i ust. 3b zdaniu drugim u.d.p.;

3) opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.