Krywan Tomasz, Ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się z obowiązków płatnika VAT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 września 2019 r.
Autorzy:

Ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się z obowiązków płatnika VAT

Ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się z obowiązków płatnika VAT

Ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się z obowiązków płatnika VAT

Procedura pozwala ustalić, czy ze względu na brak potwierdzenia warunków zastosowania zwolnień od VAT komornik lub organ egzekucyjny mogą przyjąć, że zwolnienia te nie mają zastosowania.

Ułatwienia dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się z obowiązków płatnika VAT komornik lub organ egzekucyjny komornik lub organ egzekucyjny komornik lub organ egzekucyjny może przyjąć, że zwolnienie od VAT nie ma zastosowania komornik lub organ egzekucyjny nie może przyjąć, że zwolnienie od VAT nie ma zastosowania komornik lub organ egzekucyjny dokonuje dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów czy udokumentowane działania organy egzekucyjnego nie doprowadziły do potwierdzenia spełniania warunków zastosowania zwolnień od VAT? czy brak potwierdzenia spełniania warunków zastosowania zwolnień od VAT spowodowany jest brakiem możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika? tak nie tak nie

Krok: komornik lub organ egzekucyjny dokonuje dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów

Komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.) oraz organy egzekucyjne określone w ustawie z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.) są płatnikami podatku od towarów i usług od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów (zob. art. 18 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm. – dalej u.p.t.u.).

Wykonując powyższe obowiązki, komornicy oraz organy egzekucyjne mają często problem z ustaleniem, czy do dokonywanych w trybie egzekucji dostaw towarów mają zastosowanie zwolnienia od VAT. Jest tak w szczególności w przypadkach, gdy kontakt z podatnikiem-dłużnikiem jest utrudniony (np. z uwagi na przebywanie dłużnika za granicą) oraz ze względu na ograniczone informacje uzyskane z dokumentacji podatnika i instytucji zewnętrznych.

Obowiązujące do końca sierpnia 2019 r. przepisy nie przewidywały w takich przypadkach żadnych uproszczeń. Zmieniło się to z dniem 1.09.2019 r., od kiedy to – jeżeli spełnione są określone przepisami warunki – w wątpliwych sytuacjach komornicy oraz organy egzekucyjne mogą przyjmować, że zwolnienia od VAT nie mają zastosowania. Jest tak w przypadkach określonych przepisami art. 43 ust. 21, art. 82a oraz art. 113 ust. 10a u.p.t.u.

Krok: czy udokumentowane działania organy egzekucyjnego nie doprowadziły do potwierdzenia spełniania warunków zastosowania zwolnień od VAT?

Pierwszym warunkiem stosowania przepisów art. 43 ust. 21, art. 82a oraz art. 113 ust. 10a u.p.t.u. jest, aby udokumentowane działania organu egzekucyjnego nie doprowadziły do potwierdzenia spełniania warunków zastosowania do dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów zwolnień od VAT.