Krywan Tomasz, Ukryte zyski

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Ukryte zyski

Ukryte zyski

Ukryte zyski

Procedura pozwala ustalić czy u podatnika korzystającego z opodatkowania w formie ryczałtu od spółek powstał dochód z ukrytych zysków.

Ukryte zyski podatnik podatnik u podatnika powstał dochód z tytułu ukrytych zysków dochód z tytułu ukrytych zysków u podatnika nie powstał podatnik korzysta z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu czy podatnik wykonał świadczenie w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem? czy świadczenie należy do świadczeń, których nie uważa się za ukryte zyski? nie tak nie tak

Krok: podatnik korzysta z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu

Niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystać mogą z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Z przepisów art. 28m  15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., wynika, że u podatników korzystających z tej formy opodatkowania powstawać może siedem rodzajów dochodów (zob. również procedura Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek), w tym dochód z tytułu ukrytych zysków. Pojęcie ukrytych zysków definiują przepisy art. 28m ust. 3–5 u.p.d.o.p.

Krok: czy podatnik wykonał świadczenie w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem?

Jak stanowi art. 28m ust. 3 u.p.d.o.p., przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. W szczególności za ukryte zyski uważa się:

1) kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2) świadczenia wykonane na rzecz:

a) fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,

b) trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3) nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c u.p.d.o.p. ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4) nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5) wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6) równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7) darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8) wydatki na reprezentację;

9) dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11) zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12) świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.