Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autorzy:

Udzielenie zgody na sfinansowanie inwestycji PPP z budżetu państwa

Udzielenie zgody na sfinansowanie inwestycji PPP z budżetu państwa

Udzielenie zgody na sfinansowanie inwestycji PPP z budżetu państwa

Wymóg uzyskania zgody ministra właściwego ds. finansów publicznych na sfinansowanie przedsięwzięcia dotyczy tylko takich przedsięwzięć, które mają być finansowane z budżetu państwa i to w kwocie przekraczającej 100.000.000 zł, z wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146). Przedsięwzięcia, które nie wymagają finansowania z budżetu państwa lub ich finansowanie z tego budżetu jest mniejsze niż 100.000.000 zł, nie wymagają uzyskania takiej zgody. Należy pamiętać, iż zgoda ministra jest wydawana wyłącznie na wniosek podmiotu publicznego, a nie samoistnie, tj. z urzędu. Art. 18 u.p.p.p. nie określa na jakim etapie przygotowania lub realizacji przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny powinien wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem. Na podstawie przepisów należy uznać, że podmiot publiczny będzie mógł złożyć wniosek do ministra właściwego do spraw finansów publicznych na etapie, na którym będzie już dysponował wiedzą pozwalającą mu na określenie zakresu planowanego przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przewidywanej wysokości środków z budżetu państwa przeznaczonych w poszczególnych okresach budżetowych na jego realizację. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie może udzielić zgody na sfinansowanie przedsięwzięcia kwotą o innej wysokości niż kwota wskazana przez podmiot publiczny we wniosku, o którym mowa w art. 18 ust. 3 u.p.p.p.

Krok: przystąpienie do tworzenia wniosku o sfinansowanie przedsięwzięcia

Aby sfinansować przedsięwzięcie w formule PPP z budżetu państwa w kwocie powyżej 100.000.000 zł podmiot publiczny może zwrócić się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z odpowiednim wnioskiem o udzielenie na to zgody.

Krok: określenie podmiotu publicznego

Wniosek o sfinansowanie przedsięwzięcia powinien zawierać określenie podmiotu publicznego, który zamierza dane przedsięwzięcie realizować wspólnie z partnerem prywatnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację