Udzielenie zamówienia, którego przedmiot był objęty umową ramową - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Udzielenie zamówienia, którego przedmiot był objęty umową ramową

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Udzielenie zamówienia, którego przedmiot był objęty umową ramową

Udzielenie zamówienia, którego przedmiot był objęty umową ramową

Udzielenie zamówienia, którego przedmiot był objęty umową ramową

Ustawodawca nie określił liczby zamówień realizacyjnych, udzielanych przez zamawiającego w wyniku wykonania umowy ramowej. Ich liczba nie jest wiadoma i zależy zarówno od okresu, na jaki została zawarta umowa ramowa, jak i od charakteru przedmiotu zamówienia. Co więcej, udzielając zamówień realizacyjnych, zamawiający nie może wykroczyć poza przedmiotowy zakres umowy ramowej, wobec czego zamówienia realizacyjne nie muszą być udzielane w jednym z trybów przewidzianych w ustawie. Należy mieć na uwadze, że brak w przepisach nakazu realizacji zamówień realizacyjnych w ogóle, jak również do przeprowadzania postępowania o udzielenie takich zamówień, właśnie na podstawie umów ramowych. Od oceny zamawiającego zależy, czy uzna za bardziej opłacalne przeprowadzenie postępowania wyłącznie z wykonawcami, z którymi zawarł umowę ramową, czy też przeprowadzenie postępowania w pełni otwartego i konkurencyjnego na dany przedmiot zamówienia. W szczególności, że nie jest wykluczone, iż właśnie ta druga opcja pozwoli mu osiągnąć np. niższą cenę za jego realizację. Stanowisko doktryny, które nakazuje zamawiającym zawsze korzystać z zawartych umów ramowych, nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach.

Udzielenie zamówienia, którego przedmiot był objęty umową ramową zamawiający zamawiający czy zmienić warunki zamówienia? warunki pozostają bez zmian zmiana warunków zamówienia zawarcie umowy na realizację zamówienia zawarcie umowy ramowej zamawiający chce udzielić zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową komu zamawiający udzieli zamówienia? jednemu wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową kilku wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową nie tak

Krok: zawarcie umowy ramowej

Zamawiający zawiera z jednym bądź większą liczbą wykonawców umowę ramową, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie.

Krok: zamawiający chce udzielić zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową

Procedura udzielenia zamówienia, którego przedmiot był objęty umową ramową, nie przewiduje obowiązku stosowania trybów udzielania zamówienia przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Nie oznacza to jednak pełnej swobody w zawieraniu takich umów, każdorazowo zamawiający zobowiązany jest uwzględniać przy ich zawieraniu warunki określone w art. 101a ust. 1 p.z.p.

Zamawiający udziela zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej albo wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową:

a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw oraz warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy,

b) zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw lub nie wszystkie warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej,

c) w odniesieniu do niektórych zamówień zgodnie z lit. a, a w odniesieniu do innych zgodnie z lit. b, o ile taka możliwość została przez zamawiającego przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w przypadku gdy umowa ramowa określa wszystkie warunki regulujące realizację robót budowlanych, usług lub dostaw.