Kędziora Robert, Udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

Udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

Udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

Zgodnie z przepisem art. 189k k.p.a. organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej poprzez odroczenie terminu wykonania kary oraz kary zaległej lub jej rozłożenia na raty, umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części, bądź poprzez częściowe lub całościowe umorzenie odsetek za zwłokę. Przyznanie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej jest uzależnione od istnienia ważnego interesu publicznego lub ważnego interesu strony, a do tych samych pojęć nieostrych odwołuje się także przepis art. 67f ordynacji podatkowej, określając przesłanki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej organ organ czy udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej stanowi pomocą publiczną? ocena dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej odmowa udzielenia ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przekazanie podania według właściwości sprawdzenie wymagań formalnych podania badanie właściwości organu odebranie podania pozostawienie podania bez rozpoznania czy ważny interes publiczny uzasadnia udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej? czy strona prowadzi działalność gospodarczą? czy ważny interes strony uzasadnia udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej? strona strona wniesienie wniosku o udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej tak nie dopuszczalna niedopuszczalna spełnione niespełnione właściwy niewłaściwy tak nie tak nie tak nie

Krok: wniesienie wniosku o udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

Udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej może nastąpić na wniosek strony. Wniosek strony powinien spełniać kryteria określone w kodeksie postępowania administracyjnego dla podania. Strona powinna wskazać formę, w jakiej ulga ma być udzielona, a wskazanie to będzie wiążące dla organu administracji publicznej przy rozstrzygnięciu sprawy. Strona może sformułować żądania alternatywne co do form udzielenia ulgi i w takim przypadku w gestii organu będzie pozostawać wybór najbardziej odpowiedniej formy udzielenia ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Krok: odebranie podania

Organ administracji publicznej, do którego skierowano wniosek o udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, ustala, czy jest właściwy w sprawie oraz sprawdza wymogi formalne podania.