Musiał Krzysztof J., Udzielenie mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autor:

Udzielenie mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa

Udzielenie mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa

Udzielenie mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa

Procedura wskazuje przesłanki udzielenia mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z sytuacją wywołaną przez epidemię COVID-19.

Udzielenie mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa organ organ umorzenie pożyczki mikroprzedsiębiorca mikroprzedsiębiorca wysokość pożyczki i okres spłaty możliwość umorzenia spłata pożyczki przyznanie pomocy (!) zakres  podmiotowy pomocy (!) pożyczka nie  przysługuje data rozpoczęcia działalności wniosek o pożyczkę spełnia warunki nie spełnia warunków nie wchodzi w zakres podmiotowy wchodzi w zakres podmiotowy nie spełnia warunku spełnia warunek

Krok: przyznanie pomocy

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm.

W celu złagodzenia negatywnych skutków. jakie stan ten wywołuje dla mikroprzedsiębiorców, planowane jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielanie jednorazowej, niskooprocentowanej pożyczki. Pożyczka ta ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1.03.2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Pożyczka stanowi pomoc publiczną i może być udzielona nie później, niż do 31.12.2020 r.

Krok: (!) zakres podmiotowy pomocy

Pomocą w formie omawianej pożyczki objęte są mikroprzedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

– zatrudniających pracowników – zob. procedura Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa;

– niezatrudniających pracowników – zob. procedura Przyznanie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią koronawirusa.

Uwaga! Ryzyko: Dotyczy to również przedsiębiorcy, posiadającego status mikroprzedsiębiorcy, a nie zatrudniającego żadnego pracownika.

Pomoc w formie pożyczki nie przysługuje, gdy na 31.12.2019 r.:

1) wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości kapitału zarejestrowanego(w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej);

2) wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej);

3) były spełnione kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym.

W ramach przyjętego pakietu pomoc w formie dofinansowania przewidziana jest również dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą:

Uwaga! Ryzyko: Niezależnie od pożyczek opisanych w niniejszej procedurze Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców (z wyjątkiem tych zaliczanych do mikro- i małych) z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej – uregulowane w art. 15zzzd ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.) – dalej u.k.