Skibińska Małgorzata, Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Udzielanie urlopu wypoczynkowego

dział HR dział HR archiwizacja wniosku weryfikacja wniosku decyzja pracodawcy udzielenie urlopu odmowa udzielenia urlopu poinformowanie pracownika pracownik pracownik odebranie wiadomości treść wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego rozpoczęcie urlopu pozytywna negatywna

Krok: wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwalnego urlopu, którego nie może się w żaden sposób zrzec.

Urlop wypoczynkowy, co do zasady, powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów.

Ważne!

Pracodawcy nie wiążą wnioski pracownika w zakresie konkretnego terminu urlopu.

Oznacza to, że wniosek pracownika jest jedynie jego sugestią. Pracodawca tylko wobec 2 kategorii pracowników związany jest wnioskiem w sprawie terminu udzielenia urlopu wypoczynkowego. Są to:

1) pracownica, która zamierza skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (dotyczy to również pracownika - ojca dziecka, który je wychowuje i korzysta z urlopu macierzyńskiego (art. 163 § 3 k.p.).

2) pracownika młodocianego uczęszczającego do szkoły, któremu należy udzielić na jego wniosek urlopu w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 3 k.p.).

Orzecznictwo

1) Pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy, nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę, wyrok SN z dnia 10 listopada 1999 r., I PKN 350/99, OSNAPiUS 2001, nr 6, poz. 198.

2) Zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności pracownika w pracy. Naruszenie przez pracodawcę obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego za dany rok do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego nie uprawnia pracownika do rozpoczęcia po tym terminie urlopu bez udzielenia zwolnienia przez pracodawcę, wyrok SN z dnia 5 grudnia 2000 r., I PKN 121/2000, Monitor Prawniczy 2001, nr 15.

3) Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy, wyrok SN z dnia 15 marca 2001 r., I PKN 306/00, OSNP 2002, nr 24, poz. 591.

4) Korzystanie przez pracownika z prawa do urlopu w sytuacji, gdy z powodu długotrwałej nieobecności w pracy nie został objęty planem urlopów, nie może nastąpić w dowolnym czasie, bez zgody pracodawcy, wyrok SN z dnia 10 listopada 1998 r., I PKN 364/98, OSNP 1999, nr 24, poz. 788.

5) Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu w zakładzie pracy, w którym pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie, nie wlicza się okresu trwającego zatrudnienia w innym zakładzie pracy, uchwała SN z dnia 6 lutego 1979 r., V PZP 5/78, OSNC 1979, nr 6, poz. 109.

Krok: treść wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Pracownik we wniosku wnosi jedynie o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Nie musi w żaden sposób uzasadniać swojego stanowiska. Wynika to bowiem z istoty urlopu, która jest bezwzględnym prawem pracownika - pracownik nie może z niego pod żadnym pozorem zrezygnować.