Udzielanie urlopu rodzicielskiego - OpenLEX

Bielak Edyta, Udzielanie urlopu rodzicielskiego

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 17 czerwca 2013 r. do: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Udzielanie urlopu rodzicielskiego

Udzielanie urlopu rodzicielskiego

Udzielanie urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze do 26 tygodni, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Korzystać z niego mogą obydwoje rodzice w tym samym czasie, ale łączny wymiar urlopu w tej sytuacji nie może przekraczać 26 tygodni. Urlop rodzicielski może być udzielony jednorazowo, albo podzielony na maksymalnie trzy części, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Udzielanie urlopu rodzicielskiego pracodawca pracodawca decyzja pracodawcy udzielenie urlopu rodzicielskiego wpłynięcie wniosku do pracodawcy informacja do pracodawcy brak zgody na łączenie pracy z urlopem rodzicielskim zgoda na łączenie pracy z urlopem rodzicielskim i dopuszczenie do pracy pracownik pracownik powrót do pracy zakończenie urlopu co może zrobić pracownik? wniosek o urlop wychowawczy łączyć pracę w obniżonym wymiarze z urlopem rodzicielskim jakie decyzje może podjąć pracownik wniosek o urlop rodzicielski przebywanie na urlopie rodzicielskim zakończenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rezygnacja z urlopu wniosek o łączenie pracy z urlopem rodzicielskim pozytywna negatywna

Krok: zakończenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma prawo do urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze - do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlopu udziela się na pisemny wniosek złożony:

– nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu lub

– do 14 dni po porodzie na podstawie art. 1791 k.p.

Urlop ten musi być wykorzystany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Prawo do urlopu rodzicielskiego ma również pracownik - ojciec wychowujący dziecko. Urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownika o udzielenie urlopu w całości lub w części, złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Ważne!

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka, jednak wówczas łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni.

Krok: wniosek o urlop rodzicielski

Jeżeli pracownik składa wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości lub wniosek dotyczy pierwszej części tego urlopu, to musi on zawierać wskazanie terminu zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz informację, czy pracownik wnioskuje o urlop w pełnym wymiarze (26 tygodni), czy o część tego urlopu. Do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie o tym, że drugi rodzic dziecka nie zamierza korzystać z urlopu w okresie wskazanym we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem.

W przypadku, gdy pracownik wnioskuje o kolejną część urlopu, we wniosku dodatkowo należy wskazać termin zakończenia poprzedniej części urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego.