Skibińska Małgorzata, Udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 2 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.

Od dnia 2 stycznia 2016 r. obowiązują istotne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268). Ustawa wprowadziła fundamentalne zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego: rozszerzenie katalogu sytuacji, w których urlop macierzyński może wykorzystywać inna osoba niż matka dziecka, dopuszczenie możliwości dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi między rodzicami, z których jedno jest zatrudnione na etacie, a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu niż stosunek pracy, przyznanie prawa do urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego nawet jeśli matka dziecka nie była objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby lub macierzyństwa albo nie posiadała tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem.

Należy podkreślić, iż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest to jednak szczególnie skomplikowane w stanie prawnym obowiązującym od dnia 2 stycznia 2016 r., gdyż uprawnienia do urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego przysługują nie tylko matce dziecka - pracownicy, ale również matce dziecka - ubezpieczonej, jak również innym osobom jak ojciec dziecka - pracownik lub ubezpieczony oraz inny członek rodziny - pracownik lub ubezpieczony. Nieudzielenie urlopu macierzyńskiego uprawnionym pracownikom jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i skutkuje wymierzeniem grzywny pracodawcy, której wysokość może wynosić od 1000 zł do 30.000 zł.

Krok: urodzenie dziecka

W przypadku urodzenia dziecka pracownica przedstawia pracodawcy akt urodzenia, który jest podstawą do udzielenia urlopu macierzyńskiego przez pracodawcę. Pracownica nie składa żadnych dodatkowych dokumentów w związku z wykorzystywaniem podstawowego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu macierzyńskiego pracownicy po otrzymaniu aktu urodzenia dziecka.

Przykład

Pracownica urodziła dziecko w dniu 5 stycznia 2016 r. W dniu 8 stycznia 2016 r. mąż pracownicy dostarczył do pracodawcy akt urodzenia dziecka. Pracodawca udzielił pracownicy urlopu macierzyńskiego od dnia 5 stycznia na okres 20 tygodni.

Uwaga!

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas po porodzie przysługuje pracownicy urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru.

Krok: poinformowanie pracodawcy o urodzeniu dziecka

Co do zasady urlop macierzyński wykorzystywany jest po porodzie. Uzyskanie urlopu macierzyńskiego po dacie porodu nie jest zależne od złożenia wniosku tzn. urlop rozpoczyna się od dnia porodu po przedstawieniu aktu urodzenia dziecka. Natomiast w przypadku, gdy urlop macierzyński ma rozpocząć się przed porodem, konieczne jest złożenie wniosku pracodawcy. Wniosek ten ma jednak jedynie charakter informacyjny - pracodawca jest zobowiązany go przyjąć.

Zobacz również:

Wniosek o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu .

Udzielanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego pracodawca pracodawca odebranie informacji o urodzeniu dziecka udzielenie urlopu rodzicielskiego matce czy pracodawca wyraża zgodę na rezygnację? zgoda na rezygnację nie jest wymagana udzielenie urlopu rodzicielskiego matce pracodawca nie wyraża zgody udzielenie urlopu macierzyńskiego matce pracodawca wyraża zgodę czy wniosek o udzielnie urlopu rodzicielskiego został złożony w ciągu 21 dni po porodzie? w ciągu 21 dni po porodzie później niż 21 dni po porodzie pracownica pracownica złożenie wniosku o urlop rodzicielski poinformowanie pracodawcy o urodzeniu dziecka złożenie wniosku o rezygnację z urlopu powrót do pracy urodzenie dziecka pracownica pozostaje na urlopie korzystanie z urlopu macierzyńskiego złożenie wniosku o rezygnację z urlopu tak nie tak nie