Udział społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium lub planu miejscowego - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Udział społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium lub planu miejscowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 października 2016 r.
Autorzy:

Udział społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium lub planu miejscowego

Udział społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium lub planu miejscowego

Udział społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium lub planu miejscowego

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.o.i.ś. przewiduje obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla uchwalanych lub zmienianych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w ramach tej procedury - konsultacji społecznych. Pewną trudność interpretacyjną wprowadza konieczność przewidziana przez art. 54 ust. 3 u.o.i.ś. stosowania przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p. - w odniesieniu do trybu wnoszenia uwag i wniosków w ramach SOOŚ obu aktów planistycznych (szeroko na ten temat zob. A. Fogel, Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych, Sam. Teryt. 2010, nr 5).

Udział społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium lub planu miejscowego zainteresowany zainteresowany składanie uwag i wniosków wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządzenie uzasadnienia niezbędne elementy informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu planu lub studium poinformowanie o przyjęciu dokumentu poinformowanie o organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków podanie informacji do publicznej wiadomości poinformowanie o postępowaniu transgranicznym czy uwagi i wnioski wniesiono w terminie? rozpatrzenie wniesionych wniosków i uwag przystąpienie do sporządzenia projektu studium lub planu poinformowanie o prowadzonym postępowaniu przyjmowanie uwag i wniosków poinformowanie o miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy pozostawienie uwag i wniosków bez rozpoznania poinformowanie o możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków wyznaczenie terminu na składanie uwag i wniosków tak nie

Krok: przystąpienie do sporządzenia projektu studium lub planu

Organ wykonawczy gminy sporządzający projekt (zmianę) studium lub MPZP zobowiązany jest zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 u.o.i.ś. przeprowadzić SOOŚ wymienionych dokumentów planistycznych. Zgodnie z regulacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko elementem SOOŚ jest udział społeczeństwa, który to organ właściwy zobligowany jest zagwarantować.

Krok: niezbędne elementy informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu planu lub studium

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządzający projekt dokumentu planistycznego bez zbędnej zwłoki informuje o przystąpieniu do sporządzania projektu lub jego zmiany i jego przedmiocie. Pojęcie „bez zbędnej zwłoki” stanowi klasyczne pojęcie niedookreślone, któremu treść należy nadać w odniesieniu do konkretnej sytuacji faktycznej. „Bez zbędnej zwłoki” winno być rozumiane jako niezwłocznie, czyli kiedy tylko nastąpią warunki po temu, bez opóźnienia.