Krajnik Szymon, Udział przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 sierpnia 2016 r.
Autorzy:

Udział przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie

Udział przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie

Udział przedstawicieli środków masowego przekazuwrozprawie

Krok: wystąpienie do sądu ze zgłoszeniem zamiaru uczestnictwa w rozprawie i dokonywania za pomocą aparatury utrwalenia obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy

Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 1070) znowelizowano art. 357 k.p.k., wprowadzając jako zasadę dopuszczalność uczestnictwa w rozprawie i dokonywania za pomocą aparatury utrwalenia obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy każdego przedstawiciela środków masowego przekazu, spełniającego warunki, o których mowa w art. 356 § 1 i 3 k.p.k., o ile tylko wystąpi on ze zgłoszeniem takiego zamiaru do sądu przed rozpoczęciem rozprawy.

W dalszym ciągu pozostawiono jednak sądowi uprawnienie do określenia warunków udziału przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie (art. 357 § 2 k.p.k.). Chodzi tu przede wszystkim o aspekty techniczno-organizacyjne dotyczące np. miejsca ustawienia kamer i mikrofonów.

Udział przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie sąd sąd ograniczenie liczby przedstawicieli środków masowego przekazu na sali rozprawy dalszy bieg postępowania czy obecność przedstawicieli środków masowego przekazu utrudnia przebieg rozprawy? zezwolenie przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy możliwe decyzje zarządzenie opuszczenia sali rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu na czas przesłuchania świadka zarządzenie opuszczenia sali rozpraw przez przedstawiciela środków masowego przekazu przedstawiciel środków masowego przekazu przedstawiciel środków masowego przekazu wystąpienie do sądu ze zgłoszeniem zamiaru uczestnictwa w rozprawie i dokonywania za pomocą aparatury utrwalenia obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy nie tak

Krok: czy obecność przedstawicieli środków masowego przekazu utrudnia przebieg rozprawy?

Przykładowo, obecność przedstawicieli środków masowego przekazu może działać krępująco na świadka; podobnie przemieszczanie się kamerzysty może rozpraszać osoby składające relacje procesowe. Oczywiste jest także to, że rozprawę będzie utrudniać hałas zarówno ten mający swe źródło w zachowaniu konkretnej osoby, jak i pochodzący ogółem ze strony przedstawicieli środków masowego przekazu.