Udział organizacji społecznej w postępowaniu o pozwolenie na budowę - OpenLEX

Kubiak Marcin, Udział organizacji społecznej w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Udział organizacji społecznej w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Udział organizacji społecznej w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Udział organizacji społecznej w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Co do zasady, w obecnym stanie prawnym organizacje społeczne są wyłączone z postępowania o wydanie pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 3 p.b.). Takie rozwiązanie, stanowiące niewątpliwie wyjątek od ogólnej zasady udziału tych organizacji w postępowaniu administracyjnym, podyktowane zostało praktyką nadużywania tych uprawnień przez niektóre organizacje społeczne, co prowadziło do zjawisk patologicznych w procesie budowlanym: szantażowania inwestora, utrudniania uzyskania decyzji administracyjnych (J. Dessoulavy-Śliwiński [w:] Prawo budowlane. Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, wyd. 5, Warszawa 2013, s. 351). Wyłączenie organizacji społecznych z postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę nie było i nie jest całkowite; możliwość wzięcia przez organizację społeczną udziału w postępowaniu o pozwolenie na budowę jest uzależniona od daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Nadto, organizacje ekologiczne (które są rodzajem organizacji społecznych) mogą wstępować na prawach strony do określonej kategorii postępowań (art. 28 ust. 4 p.b.).

Przepis art. 28 ust. 3 p.b. został dodany ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 717). Zgodnie jednak z art. 7 ustawy zmieniającej, do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe (oprócz wyjątków dotyczących samowoli budowlanej). Oznacza to, że jeżeli w dniu 11 lipca 2003 r. toczyło się postępowanie z wniosku o pozwolenie na budowę, to różne organizacje społeczne mogą brać udział w tym postępowaniu na zasadach dotychczasowych (por. postanowienie NSA z dnia 30 września 2005 r., II OSK 225/05).

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. - dalej u.o.i.ś.) znowelizowano art. 28 prawa budowlanego. Wprowadzona zmiana dotyczyła dodania przepisu ust. 4 do tego artykułu. Oznacza to, że o ile zasadą postępowania w przedmiocie decyzji o pozwoleniu na budowę jest niemożność udziału w nim organizacji społecznych, o tyle ustawodawca dopuścił wyjątek, jakim jest udział organizacji ekologicznej, o jakim mowa w art. 44 u.o.i.ś. Zakaz stosowania art. 31 k.p.a. w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę oznacza wyłącznie to, że organizacja społeczna nie może być stroną na podstawie tego przepisu. Organizacja społeczna będzie stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie inwestorem albo właścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości której dotyczy postępowanie lub znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu.

Udział organizacji społecznej w postępowaniu o pozwolenie na budowę organ organ odmowa dopuszczenia do postępowania pozostawienie bez rozpoznania wstąpienie do postępowania sprawdzenie wymogów formalnych wniosku odebranie wniosku czy na etapie wydawania decyzji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko? badanie właściwości organu przekazanie wniosku według właściwości czy organizacja społeczna jest organizacją ekologiczną? organizacja społeczna organizacja społeczna żądanie dopuszczenia do toczącego się postępowania nie spełnia spełnia tak nie niewłaściwy właściwy nie tak

Krok: żądanie dopuszczenia do toczącego się postępowania

Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę wszczynane jest na wniosek inwestora. Organizacja społeczna musi więc zaczekać, aż postępowanie zacznie się toczyć i dopiero wtedy może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do rozpoczętego postępowania.

Krok: odebranie wniosku

Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda (art. 63 § 4 k.p.a.), a to na dowód wniesienia wniosku w konkretnej dacie.