Niewiadomski Zygmunt, Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na ustny wniosek zainteresowanego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na ustny wniosek zainteresowanego

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na ustny wniosek zainteresowanego

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na ustny wniosek zainteresowanego

Ustawodawca jako zasadę przyjmuje udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na pisemny wniosek zainteresowanego. Dopuszcza jednakże, w przypadkach określonych w ustawie (art. 12 ust. 2 u.o.i.ś.), wniesienie wniosku o udostępnienie informacji środowiskowej w innej formie niż pisemna, czyli m.in. w formie ustnej do protokołu. Zważywszy, iż taka forma wniesienia wniosku stanowi wyjątek od zasady pisemności składania podań w tej sprawie, niedopuszczalne jest zatem stosowanie wykładni rozszerzającej w odniesieniu do tego uprawnienia (B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010, s. 43).

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. w sposób znaczący rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, tym samym dostosowując brzmienie ustawy do wymogów dyrektywy 2003/4/WE. Wedle nowego brzmienia ustawy zobowiązane do udostępniania informacji środowiskowej są władze publiczne. Legalną definicję pojęcia „władze publiczne” zawiera art. 3 ust. 1 pkt 15a u.o.i.ś. Zgodnie z brzmieniem ustawy, pod pojęciem „władze publiczne” należy rozumieć Sejm, Senat, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, organy administracji, sądy, trybunały oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Ustawa definiuje również pojęcie „organu administracji”. Czyni to art. 3 ust. 1 pkt 9 u.o.i.ś. każąc rozumieć pod tym pojęciem ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz  inne podmioty wykonujące zadania publiczne dotyczące środowiska i jego ochrony.

W zgodzie z treścią ust. 1 art. 8 u.o.i.ś., nie podlegają udostępnieniu, w trybie przewidzianym ustawą, informacje dotyczące działalności ustawodawczej władz publicznych oraz działalności orzeczniczej sądów i trybunałów. Jednakże informacje o działalności innej niż orzecznicza lub ustawodawcza, a spełniające kryteria informacji o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadania sądów lub instytucji realizujących działalność ustawodawczą, będą podlegały udostępnieniu.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na ustny wniosek zainteresowanego władza publiczna władza publiczna przekazanie wniosku pomiotowi właściwemu udostępnienie informacji zainteresowanemu badanie dopuszczalności ustnie wniesionego wniosku wezwanie do uzupełnienia wniosku weryfikacja merytorycznych podstaw wyłączenia dostępu do informacji odmowa udostępnienia informacji odebranie wniosku badanie właściwości podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji czy jest możliwe ustalenie podmiotu posiadającego żądane informacje? zwrot wniosku wnioskodawcy zainteresowany zainteresowany ustne złożenie wniosku o udostępnienie informacji niedopuszczalne dopuszczalne istnieją nie istnieją niewłaściwy właściwy tak nie

Krok: ustne złożenie wniosku o udostępnienie informacji

Zainteresowany w przypadkach określonych w u.o.i.ś. może skutecznie złożyć wniosek o udzielenie informacji o środowisku w formie ustnej. Wniosek winien spełniać wymogi podania określone w art. 63 § 2 k.p.a., czyli wskazywać przynajmniej treść żądania, określać osobę, od której pochodzi i jej adres.

Krok: odebranie wniosku

Zgodnie z treścią art. 67 § 2 k.p.a. władza publiczna, wobec której wniosek złożono zobligowana jest utrwalić w formie protokołu ustne złożenie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Protokół spełniać winien wymogi określone w art. 68 k.p.a.