Sieńko Agnieszka, Udostępnienie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 maja 2017 r.
Autor:

Udostępnienie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

Udostępnienie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

Udostępnienie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń

Procedura opisuje zasady udostępniania dokumentacji medycznej na wniosek zakładu ubezpieczeń, który udziela ochrony pacjentowi. Bardzo często wnioski te związane są z likwidacją szkód majątkowych, np. w toku postępowania o uruchomienie ubezpieczenia kredytu zmarłego pacjenta lub likwidacji szkód osobowych, np. wypłaty świadczenia z tytułu hospitalizacji, zachorowania na określone w umowie ubezpieczenia choroby, przebyte zabiegi operacyjne.

Udostępnienie dokumentacji medycznej zakładowi ubezpieczeń podmiot wykonujący działalność leczniczą podmiot wykonujący działalność leczniczą ustalenie należnej opłaty odnotowanie udostępnienia wniosek o uzupełnienie wniosku o udostępnienie dokumentacji dekretacja i ostateczna decyzja kierownika odmowa wydania dokumentacji wydanie dokumentacji lub przekazanie decyzji o odmowie wydania dokumentacji czy uzupełniono wniosek? odebranie wniosku wstępna dekretacja ocena formalna wniosku i upoważnienia czy wniosek spełnia wymogi formalne? zakład ubezpieczeń zakład ubezpieczeń wniosek zakładu wszczęcie postępowania przed zakładem ubezpieczeń tak nie tak nie

Krok: wszczęcie postępowania przed zakładem ubezpieczeń

Zgodnie z istotą umowy ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym ubezpieczony lub inny uprawniony podmiot (np. w razie śmierci ubezpieczonego) zawiadamiając zakład ubezpieczeń o zdarzeniu objętym ryzykiem ubezpieczeniowym wszczyna tzw. postępowanie likwidacyjne.

Krok: wniosek zakładu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1844), zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielały świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia. W tym zakresie możliwy jest, również, dostęp zakładu ubezpieczeń do dokumentacji medycznej danej osoby, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. 2016.186 ) - dalej u.p.p.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta od zakładu ubezpieczeń