Kaczorowska-Kossowska Iwona, Udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 12 grudnia 2015 r. do: 5 lutego 2019 r.
Autor:

Udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Począwszy od dnia 12 grudnia 2015 r. udostępnianie dokumentacji medycznej może odbywać się również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe (np. Skype), wiadomości SMS lub MMS. Wymaga to zachowania warunków technicznych przewidzianych dla przesyłania danych wrażliwych. Zgodnie zaś z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podmiot podmiot odebranie wniosku weryfikacja uprawnień wnioskodawcy przygotowanie dokumentacji zabezpieczenie dokumentu środkami ochrony kryptograficznej przesłanie dokumentacji pacjentowi

Krok: odebranie wniosku

O udostępnienie dokumentacji medycznej środkami komunikacji elektronicznej zwrócić może się każdy uprawniony podmiot, w tym pacjent lub osoba przez niego upoważniona oraz każdy z podmiotów i organów wymienionych w art. 26 ust. 3 ustawy 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186) - dalej u.p.p. To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek określenia jakim środkiem komunikacji elektronicznej życzy sobie otrzymać żądaną dokumentację.

Krok: weryfikacja uprawnień wnioskodawcy

W zależności od tego kim jest wnioskodawca weryfikacja uprawnień nastąpi poprzez ustalenie tożsamości wnioskodawcy (gdy wnioskodawcą jest pacjent), istnienia upoważnienia (gdy wnioskodawcą jest osoba upoważniona) lub podstawy prawnej żądania (gdy wnioskodawcą jest organ lub podmiot występujący o taki dostęp na podstawie art. 26 ust. 3 u.p.p.).