Sieńko Agnieszka, Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 11 maja 2017 r. do: 5 lutego 2019 r.
Autor:

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta

Procedura opisuje zasady udostępniania dokumentacji medycznej na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta podmiot wykonujący działalność leczniczą podmiot wykonujący działalność leczniczą wniosek o uzupełnienie wniosku o udostępnienie dokumentacji ustalenie należnej opłaty dekretacja i ostateczna decyzja kierownika odmowa wydania dokumentacji wydanie dokumentacji lub przekazanie decyzji o odmowie wydania dokumentacji wstępna dekretacja odnotowanie udostępnienia czy wniosek spełnia wymogi formalne? czy uzupełniono wniosek? odebranie wniosku ocena formalna wniosku osoba upoważniona osoba upoważniona wniosek osoby upoważnionej tak nie tak nie

Krok: wniosek osoby upoważnionej

Osoba upoważniona zwraca się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta w określonej wnioskiem części i formie.

Jak trafnie zauważa Andrzej Drozd (A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008) na gruncie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016.922) - dalej u.o.d.o. - udzielenie informacji następuje na wniosek osoby upoważnionej. Ustawa o ochronie danych osobowych, a także wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze nie określają wzoru wniosku o udzielenie informacji przez administratora danych. Ustawa nie określa też formy wniosku, co mogłoby oznaczać, że może on być złożony w dowolnej formie, np. na piśmie, pocztą elektroniczną, telefonicznie. Jednakże zgłoszenie wniosku powinno nastąpić w taki sposób, aby administrator danych mógł zidentyfikować wnioskodawcę. Określenie tożsamości wnioskodawcy jest obowiązkiem administratora danych stanowiącym przejaw jego szczególnej staranności. W tych okolicznościach forma pisemna stwarza najwyższy stopień pewności i gwarantuje możliwość weryfikacji danych wnioskodawcy oraz osoby, której danych wniosek dotyczy.

Uwaga : osoba upoważniona przez pacjenta nie ma obowiązku uzasadniać wniosku i nie wolno wzywać jej do uzupełnienia wniosku w tym zakresie.

Krok: odebranie wniosku

Odebranie wniosku następuje w kancelarii, sekretariacie lub innej jednostce organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą upoważnionej do prowadzenia korespondencji. W momencie przyjęcia wniosek winien zostać opatrzony datą przyjęcia, np. poprzez odciśnięcie pieczęci zwanej potocznie prezentatą (obejmuje ona nazwę adresata i datę wpływu). Wniosek winien zostać także opatrzony numerem i odnotowany w księdze korespondencyjnej.