Udostępnienie danych z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Udostępnienie danych z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 października 2018 r. do: 5 lutego 2019 r.
Autorzy:

Udostępnienie danych z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek

Udostępnienie danych z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek

Udostępnienie danych z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek

Udostępnienie danych z konta ubezpieczonego i konta płatnika składek ZUS ZUS odmowa udostępnienia danych udostępnienie danych otrzymanie wniosku czy wniosek zawiera wymagane dane? dane nie są udostępniane czy wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania danych? wnioskodawca wnioskodawca wniosek o udostępnienie danych z konta ubezpieczonego/konta płatnika składek nie tak nie tak

Krok: wniosek o udostępnienie danych z konta ubezpieczonego/konta płatnika składek

ZUS prowadzi konta ubezpieczonych oraz konta płatników składek. Konto ubezpieczonego z reguły jest oznaczone numerem PESEL i są w szczególności ewidencjonowane informacje podane w złożonych za ubezpieczonego dokumentach ubezpieczeniowych, o członkostwie w OFE, o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych i odprowadzonych składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego.

Z kolei konto płatnika składek jest oznaczone przede wszystkim numerem NIP i są na nim w szczególności gromadzone dane identyfikacyjne płatnika składek, liczba pracowników, za których jest opłacana składka na FEP, a także prowadzone są rozliczenia należnych składek, wypłacanych przez płatnika zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających zaliczeniu na poczet składek oraz innych składek pobieranych przez ZUS.

Zasadniczo wniosek o udostępnienie danych z konta ubezpieczonego bądź konta płatnika składek składa się na piśmie (w tym zakresie można posłużyć się opracowanym przez ZUS formularzem US-7). Wyjątek dotyczy ubezpieczonego, który do czasu otrzymania z ZUS pierwszej informacji o stanie swojego konta, dane na nim zgromadzone może uzyskać na ustny wniosek zgłoszony osobiście. Otrzymane ustnie dane, na wniosek ubezpieczonego, ZUS potwierdza na piśmie.

Ważne!

Zarówno ubezpieczony, jak i płatnik składek mogą uzyskać dostęp do danych zapisanych na ich kontach prowadzonych przez ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Konieczne jest jednak rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Krok: otrzymanie wniosku

Właściwa do udostępnienia danych z konta ubezpieczonego lub konta płatnika składek jest terenowa jednostka organizacyjna właściwa dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub siedziby płatnika składek.