Kaczorowska-Kossowska Iwona, Udostępnienie danych z dokumentacji medycznej organowi podatkowemu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Udostępnienie danych z dokumentacji medycznej organowi podatkowemu

Udostępnienie danych z dokumentacji medycznej organowi podatkowemu

Udostępnienie danych z dokumentacji medycznej organowi podatkowemu

W toku kontroli podatkowej lekarze napotykają niekiedy na żądanie udostępnienia organowi podatkowemu informacji, które wchodzą w zakres dokumentacji medycznej. Pojawia się więc wątpliwość, czy i które informacje należy ujawnić w toku kontroli, by nie naruszyć przepisów o ochronie tajemnicy zawodowej, a z drugiej zaś strony nie narazić się na sankcje za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji organowi kontroli.

Przedstawione zagadnienie budziło szereg wątpliwości i rozbieżnych zapatrywań wśród interpretatorów, jednak doczekało się już pierwszego rozstrzygnięcia w orzecznictwie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2015 r. Tezy zawarte w wyroku WSA zostały poparte wyrokiem Naczlnego Sądu Administracyjnego z dnia z dnia 4 marca 2016 r. II FSK 1452/14.

Udostępnienie danych z dokumentacji medycznej organowi podatkowemu lekarz lekarz czy żądane informacje obejmują inne dane z dokumentacji medycznej? udostępnienie informacji otrzymanie żądania udostępnienia danych pacjenta czy żądane informacje obejmują tylko imię i nazwisko lub adres pacjenta? ustalenie zakresu żądanych informacji odmowa udostępnienia danych tak nie tak nie

Krok: otrzymanie żądania udostępnienia danych pacjenta

Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy - art. 155 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1987 r. - Ordynacja podatkowa tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)- dalej u.o.p.

W wezwaniu należy wskazać:

1) nazwę i adres organu podatkowego;

2) imię i nazwisko osoby wzywanej;

3) w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana;

4) czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego;

5) czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego lub na informatycznych nośnikach danych;

6) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika;

7) skutki prawne niezastosowania się do wezwania (art. 159 § 1 u.o.p.).

Krok: udostępnienie informacji

Dane pacjentów obejmujące imię i nazwisko, adres nie są objęte tajemnicą medyczną, nie są to dane medyczne. W kontekście brzmienia art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) należy odróżnić dane identyfikujące pacjenta od stanowiących dokumentację medyczną danych o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach. Brak jest podstaw do stwierdzenia, że dane osobowe stanowią jednocześnie dane o charakterze medycznym.

Wykonując zawód lekarza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lekarze niebędący podatnikami podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 87 § 1 u.o.p., obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi (jeżeli z przepisów odrębnych nie wynika obowiązek wystawienia faktury). W myśl natomiast § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, póz. 1373 z późn. zm.) rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera m.in. imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi. Jednocześnie obowiązek ten nie został wyłączony w odniesieniu do dokumentów dotyczących udzielanych świadczeń medycznych (vide: uzasadnieni wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2014 r., I SA/Go 624/13).

Zgodnie z treścią art. 262 § 1 pkt 2 u.o.p. strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub mogą zostać ukarani karą porządkową, której wysokość na rok 2021 wynosi 2900 zł.