Kędziora Robert, Udostępnienie akt sprawy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 października 2016 r.
Autorzy:

Udostępnienie akt sprawy

Udostępnienie akt sprawy

Udostępnienie akt sprawy

Przepis art. 73 § 1 k.p.a. gwarantuje stronie postępowania prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów zarówno na każdym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego, jak i po jego zakończeniu. Unormowanie art. 73 § 2 k.p.a. stwarza natomiast możliwość ubiegania się przez stronę o uwierzytelnienie sporządzonych przez nią odpisów lub kopii akt sprawy albo żądania wydania przez organ uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Uprawnienia wyrażone w art. 73 k.p.a. gwarantują realizację w postępowaniu administracyjnym prawa dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych dotyczących zainteresowanego podmiotu, sformułowanego w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP. Ograniczenie prawa dostępu do dokumentów urzędowych może nastąpić jedynie na podstawie regulacji ustawowej; w postępowaniu administracyjnym wprowadza je przepis art. 74 k.p.a. Udostępnienie akt sprawy stronie stanowi nieodzowny instrument realizacji zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym (art. 10 k.p.a.).

Udostępnienie akt sprawy organ organ postanowienie o odmowie udostępnienia akt sprawy wgląd do akt sprawy lub sporządzenie notatek, kopii, odpisów czy żądanie jest uzasadnione ważnym interesem strony? czy akta zawierają informacje niejawne lub wyłączone przez organ ze względu na ważny interes państwowy? udostępnienie akt pozostawienie bez rozpoznania przekazanie według właściwości sprawdzanie wymagań formalnych podania badanie właściwości organu przyjęcie żądania uwierzytelnienie ustalenie legitymacji wnoszącego żądanie wystąpienie o dane identyfikujące ustalenie zakresu żądania uwierzytelnienie odpisów, kopii lub wydanie uwierzytelnionych odpisów czy czynności zostaną przeprowadzone w systemie teleinformatycznym organu? strona strona wniesienie żądania przedstawienie wymaganych danych tak nie tak nie spełnione niespełnione właściwy niewłaściwy strona inny podmiot tak nie

Krok: wniesienie żądania

Żądanie udostępnienia akt sprawy kieruje się do organu, w którego posiadaniu akta te się znajdują, stąd właściwym do jego rozpoznania może być organ prowadzący postępowanie w I instancji, organ odwoławczy, organ udzielający pomocy prawnej na podstawie przepisu art. 52 k.p.a., organ zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie w oparciu o regulację art. 106 k.p.a., czy też organ I instancji przeprowadzający uzupełniające postępowanie dowodowe na zlecenie organu odwoławczego, stosownie do art. 136 k.p.a. (zob. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 391-392). Żądanie udostępnienia akt może być wniesione na piśmie lub ustnie do protokołu.

Krok: przyjęcie żądania

Wystąpienie do organu administracji publicznej z żądaniem udostępnienia akt zobowiązuje ten organ do podjęcia czynności w zakresie oceny właściwości do załatwienia żądania oraz zbadania, czy żądanie spełnia wymogi formalne.