Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Udostępnianie informacji przetworzonej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 grudnia 2021 r.
Autor:

Udostępnianie informacji przetworzonej

Udostępnianie informacji przetworzonej

Udostępnianie informacji przetworzonej

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2 u.d.i.p.). Zasada ta znajduje jednak ograniczenie w odniesieniu do uzyskania informacji przetworzonej, które jest możliwe jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.) oraz do ponownego wykorzystywania informacji, które następuje zgodnie z odrębnymi regułami określonymi w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641) (uprzednio w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - Dz.U. poz. 352 ze zm.), W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji (nie w celu ponownego wykorzystywania) organ bada zatem, czy dana informacja ma charakter przetworzony (tzn. czy realizacja wniosku wymagałaby w istocie wytworzenia nowej w treści i postaci informacji przez organ), a jeśli tak - zobowiązany jest ocenić, czy jej udostępnienie spełnia kwalifikowane kryterium szczególnej istotności dla interesu publicznego. Jeżeli udostępnienie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego - podmiot zobowiązany udostępnia taką informację. Jeżeli wymóg ten nie jest spełniony - wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej. Co istotne, postępowanie zmierzające do wydania decyzji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji przetworzonej toczy się w trybie kodeksu postępowania administracyjnego (por. art. 16 u.d.i.p.).

Udostępnianie informacji przetworzonej wnioskodawca wnioskodawca pismo modyfikujące przedmiot wniosku o udostępnienie informacji możliwe reakcje brak reakcji pismo uzasadniające, że udzielenie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego pismo kwestionujące przetworzony charakter informacji odebranie pisma adresat (podmiot zobowiązany) adresat (podmiot zobowiązany) odebranie pisma decyzja o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej czy udzielenie żądanej informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego? ocena realizacji wymogu szczególnej istotności dla interesu publicznego możliwy przebieg upływ terminu odebranie pisma odebranie pisma rozpatrzenie pisma tak jak nowego wniosku o udostępnienie informacji czy żądana informacja ma charakter przetworzony? żądana informacja jest informacją przetworzoną ponowna ocena przetworzonego charakteru żądanej informacji kontynuacja rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji zawiadomienie o przetworzonym charakterze informacji wraz z wezwaniem do wykazania, że udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego nie tak nie tak

Krok: żądana informacja jest informacją przetworzoną

Przetworzony charakter żądanej informacji powinien być wnikliwie oceniany przez podmiot zobowiązany w realiach konkretnej sprawy. Stanowi to pewną trudność, gdyż brak jest ustawowej definicji informacji przetworzonej. W orzecznictwie podkreśla się, że informacja przetworzona (w odróżnieniu od informacji prostej) jest jakościowo nową informacją, nieistniejącą dotychczas w przyjętej treści i postaci. Informacją przetworzoną jest zatem informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych przez niego danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie przygotowana "specjalnie" dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów. Za informację przetworzoną, ze względu na rozległy rozmiar i zakres żądania (np. domaganie się danych w układzie ponad 100 wariantów), uznaje się jednak również taką informację, na którą składa się pewna suma informacji prostych. Udostępnienie wnioskodawcy konkretnej informacji publicznej nawet o prostym charakterze, wiązać się bowiem może z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem, które w przypadku zadośćuczynienia żądaniu sparaliżowałoby zwykły tok pracy urzędu, co z pewnością nie było zamiarem ustawodawcy (por. wyr. WSA w Szczecinie z 10.01.2013, II SAB/Sz 51/12, Lex nr 1254775, wyr. WSA w Katowicach z 22.01.2004, II SA/Ka 2633/03, Lex nr720147). O ile zatem odnajdywanie żądanej informacji, czy też jej porządkowanie, selekcja dokumentów, ich analiza pod względem treści, zliczanie danych znajdujących się w posiadaniu podmiotu, konieczność anonimizacji czy sięganie do materiałów archiwalnych są co do zasady zwykłymi zabiegami związanymi z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej (por. wyr. WSA w Warszawie z 12.03.2014, VIII SA/Wa 997/13, Lex nr 1468455), to rozległość żądania i konieczny zakres prac utrudniający realizację pozostałych zadań podmiotu zobowiązanego, może przemawiać w konkretnej sprawie za przetworzonym charakterem żądanej informacji.

Krok: kontynuacja rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji

W świetle art. 3 ust. 1 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej obejmuje m.in. prawo do uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla interesu publicznego. Ustalenie przez podmiot zobowiązany w sposób obiektywny, że udostępnienie żądanej informacji przetworzonej jest w konkretnym przypadku szczególnie istotne dla interesu publicznego umożliwia kontynuację rozpatrywania wniosku w kierunku udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli uprzednio wszczęto z urzędu postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej podlega ono umorzeniu przed udostępnieniem informacji, chyba że zachodzą przesłanki odmowy udostępnienia informacji, o których mowa w art. 5 u.d.i.p. Udostępnienie informacji powinno być jednocześnie poprzedzone uprzednią analizą możliwości udostępnienia informacji w formie i w sposób zgodny z wnioskiem, jak również ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji przetworzonej.