Sieńko Agnieszka, Udostępnianie dokumentacji medycznej sądowi, sądowi zawodowemu, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 11 maja 2017 r. do: 5 lutego 2019 r.
Autor:

Udostępnianie dokumentacji medycznej sądowi, sądowi zawodowemu, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej

Udostępnianie dokumentacji medycznej sądowi, sądowi zawodowemu, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej

Udostępnianie dokumentacji medycznej sądowi, sądowi zawodowemu, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej

Procedura opisuje zasady udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta sądom, sądom dyscyplinarnym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.

Udostępnianie dokumentacji medycznej sądowi, sądowi zawodowemu, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej podmiot wykonujący działalność leczniczą podmiot wykonujący działalność leczniczą ustalenie należnej opłaty odnotowanie udostępnienia wniosek o uzupełnienie wniosku o udostępnienie dokumentacji dekretacja i ostateczna decyzja kierownika odmowa wydania dokumentacji wydanie dokumentacji lub przekazanie decyzji o odmowie wydania dokumentacji czy wniosek spełnia wymogi formalne? czy uzupełniono wniosek? odebranie wniosku o wydanie dokumentacji medycznej wstępna dekretacja ocena formalna wniosku prowadzący postępowanie prowadzący postępowanie wszczęcie postępowania przed sądem, sądem dyscyplinarnym, rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej inicjatywa dowodowa - wniosek tak nie tak nie

Krok: wszczęcie postępowania przed sądem, sądem dyscyplinarnym, rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej

Według art. 45 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W ramach postępowania sądowego, korzystając z inicjatywy dowodowej każdy może wnioskować o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji medycznej. Podobne reguły dotyczą sądu dyscyplinarnego lekarskiego czy pielęgniarskiego poprzedzonych także postępowaniami przed rzecznikami odpowiedzialności zawodowej. Podmiotem uprawnionym do wszczęcia postępowania może być pacjent lub inna osoba fizyczna kierująca pozew lub zawiadamiająca organ ścigania czy rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Podmiotem inicjującym może być także prokurator poprzez wniesienie aktu oskarżenia.

Krok: inicjatywa dowodowa - wniosek

Strona postępowania lub obwiniony w przypadku postępowania dyscyplinarnego może wystąpić z inicjatywą dowodową w postaci przeprowadzenia dowodu z dokumentacji medycznej. Prawo takie (inicjatywa dowodowa) służy także samemu organowi - sądowi, rzecznikowi. W takim wypadku organ lub sąd zwraca się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta (bez jego zgody) w określonej wnioskiem części i formie. Wniosek musi jednoznacznie wskazywać, że pozostaje w związku z prowadzonym postępowaniem. Wnioski uprawnionych organów wskazują między innymi sygnatury akt postępowania, opis sprawy.

Podmiot prowadzący postępowanie sądowe lub dyscyplinarne kieruje do podmiotu wykonującego działalność leczniczą (lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą) wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Bardzo ważnym elementem wniosku jest uzasadnienie w postaci wykazania, że celem udostępnienia dokumentacji jest prowadzenie postępowania sądowego lub dyscyplinarnego. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że policja nie została wskazana w art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186) - dalej u.p.p. - jako podmiot upoważniony do samodzielnego wnioskowania o udostępnienie. Podobnie nie wymieniono np. Straży Granicznej, Służby Więziennej. W tej sytuacji powszechnie uznano, że podmioty powinny wraz z wnioskiem przedstawić postanowienie dowodowe prokuratora nadzorującego postępowanie.