Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Udostępnianie danych z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy

Udostępnianie danych z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy

Udostępnianie danych z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy

Procedura opisuje sposoby udostępniania danych i informacji z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy.

Krok: prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy

Jednym z ustawowych zadań okręgowych izb lekarskich jest prowadzenie rejestrów: lekarzy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich, podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza.

Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy:

1) posiadających prawo wykonywania zawodu:

a) wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej,

b) niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej;

2) którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu;

3) którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego.

W rejestrze umieszcza się następujące dane:

1) tytuł zawodowy;

2) imiona i nazwisko;

3) płeć;

4) nazwisko rodowe lub poprzednie;

5) imiona rodziców;

6) datę i miejsce urodzenia;

7) numer PESEL;

8) numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu - numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9) numer NIP;

10) obywatelstwo (obywatelstwa);

11) numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;

12) numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia, a w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 7 lub art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, informację o przyznaniu tego prawa w celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbycia tego stażu albo odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności;

12a) numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, datę jej podjęcia oraz informację o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu na czas nieokreślony;

13) numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery rejestracyjne;

14) numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia;

15) numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz z określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania;

16) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;

17) nazwę ukończonej uczelni medycznej, jej siedzibę i wydział;

18) numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów;

19) datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej albo datę i miejsce ukończenia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności;

20) informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarskiego Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i datę jego złożenia;

21) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego;

22) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;

23) rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność;

24) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;

25) rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;

26) potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych;

27) nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);

28) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;

29) informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

30) datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

31) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

32) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza;

33) informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza;

34) informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

35) informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję;

36) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada;

37) adres do korespondencji;

38) kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) - miejsca stałego zamieszkania;

39) funkcje pełnione w samorządzie lekarskim, datę wyboru i zakończenia pełnienia funkcji;

40) informację o ukończonych wyższych studiach innych niż medyczne, o ile lekarz wyrazi zgodę na przekazanie tych danych;

41) datę ważności zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. poz. 458 i 489, z 1956 r. poz. 61, z 1989 r. poz. 158 oraz z 1993 r. poz. 78) albo na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. poz. 32 i 976, z 1938 r. poz. 628, z 1947 r. poz. 104 oraz z 1989 r. poz. 158);

42) numer seryjny i datę wystawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;

43) numer seryjny i datę wydania duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;

44) informację o skreśleniu z rejestru;

45) datę zgonu - w przypadku śmierci lekarza;

46) identyfikator operatora rejestru i datę pierwszego wprowadzenia danych.

Dane powyższe gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Właścicielem i administratorem okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów jest właściwa okręgowa rada lekarska.

Ustawodawca zagwarantował aktualność danych zgromadzonych w rejestrze, poprzez nałożenie na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku aktualizacji danych określonych w pkt 2, 10, 12, 16, 22–31 i 34–37, w terminie 30 dni od ich zmiany.

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i tworzony na podstawie danych uzyskanych z:

1) rejestrów obejmujących dane wymienione w art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) - dalej u.o.i.l.;

2) systemu PESEL prowadzonego przez Rządowe Centrum Informatyczne;

3) rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, o którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159).

Centralny Rejestr Lekarzy obejmuje również dane oznaczone jako archiwalne przekazane z rejestrów oraz archiwum danych osobowych lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzące ze źródeł o charakterze historycznym.

Właścicielem i administratorem Centralnego Rejestru Lekarzy jest Naczelna Rada Lekarska.

Krok: otrzymanie wniosku o udostępnienie danych

Wnioskodawca chcący pozyskać dane z rejestru lekarzy powinien złożyć do właściwej okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiedni wniosek. Przepisy ustawy nie wskazują szczególnych wymogów formalnych takiego wniosku, co oznacza, że powinien on zawierać jedynie niezbędne minimum - oznaczenie organu, który jest upoważniony udostępnić żądane dane (okręgowa rada lekarska lub Naczelna Rada Lekarska), oznaczenie i podpis wnioskodawcy oraz wskazanie danych, których udostępnienia wnioskodawca się domaga.

Od udostępnienia danych z rejestru należy odróżnić wydawanie z niego wypisów. Wypisy są wydawane przez właściwe okręgowe rady lekarskie na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, którego żądane informacje dotyczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację