Niewiadomski Zygmunt, Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze rezerwatu przyrody w związku z realizacji inwestycji liniowej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 19 września 2020 r. do: 4 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze rezerwatu przyrody w związku z realizacji inwestycji liniowej

Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze rezerwatu przyrody w związku z realizacji inwestycji liniowej

Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze rezerwatu przyrody w związku z realizacji inwestycji liniowej

Ustawodawca w istotny sposób ogranicza możliwość inwestowania na obszarze rezerwatu przyrody. Przepisy ustawy o ochronie przyrody przewidują pewne odstępstwa w zakresie zakazu realizacji inwestycji na obszarze rezerwatu przyrody. Podstawę prawną odstąpienia od zakazów stanowi art. 15 ust. 2 u.o.p. oraz art. 15 ust. 4 u.o.p. W odniesieniu do inwestycji liniowych (np. dróg) podstawą prawną jest art. 15 ust. 4 pkt 2 u.o.p., który daje możliwość uzyskania zezwolenia na uchylenie zakazów obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody. Dopuszczalność uzyskania zezwolenia na uchylenie zakazów obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody obwarowana jest konieczności kumulatywnego spełnienia przesłanek określonych w art. 15 ust. 4 pkt 2 u.o.p. Decyzja organu administracyjnego w tej sprawie ma charakter uznaniowy.

Ustawodawca różnicuje procedurę uzyskania zezwolenia na uchylenie zakazów obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody w zależności od kategorii planowanego przedsięwzięcia. Dla inwestycji liniowych celu publicznego przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko zezwolenie zastępuje się uzgodnieniem z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1b u.o.i.ś.

Krok: planowanie realizacji inwestycji na terenie rezerwatu przyrody

Rezerwat przyrody jest jedną z obszarowych form ochrony przyrody przewidzianą przez przepisy ustawy o ochronie przyrody. Zważywszy, iż celem jaki przyświeca utworzeniu rezerwatu jest ochrona obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, możliwość ingerencji człowieka, w tym inwestowanie na tych terenach jest znacząco ograniczone. Ustawodawca ustanawia szereg zakazów obowiązujących na obszarze rezerwatu (art. 15 ust. 1 u.o.p.).

Krok: czy inwestycja liniowa celu publicznego realizowana jest w ramach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzono ooś

Pojęcie „przedsięwzięcia” definiuje art. 3 ust. 1 pkt 13 u.o.i.ś. Artykuł 3 w ust. 1 pkt 8 u.o.i.ś. definiuje pojęcie oceny oddziaływania na środowisko. Artykuł 3 pkt 3a p.b. definiuje pojęcie „obiekt liniowy”, natomiast przepis art. 2 pkt 5 u.p.z.p. definiuje pojęcie „inwestycji celu publicznego".

Obowiązek przeprowadzenia OOŚ przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wynika wprost z przepisów prawa, tj. z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.m.z.o.ś., które wymienia w § 2 przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tych przedsięwzięć obligatoryjnie przeprowadzana jest OOŚ planowanego przedsięwzięcia. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 u.o.i.ś. i równocześnie określając zakres raportu (w sprawie rozumienia pojęcia „uwzględniając łącznie” zob. teza 1 wyroku WSA w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2012 r., IV SA/Po 1065/12, LEX nr 1235417). Czynności organu zmierzające do ustalenia obowiązku przeprowadzenia OOŚ dotyczą przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.o.ś.

Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze rezerwatu przyrody w związku z realizacji inwestycji liniowej regionalny dyrektor ochrony środowiska regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazanie opinii sformułowanie opinii odebranie opinii Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska merytoryczne badanie wniosku wydanie zezwolenia na odstępstwa czy wnioskodawca gwarantuje wykonanie kompensacji przyrodniczej? czy istnieją rozwiązania alternatywne? odmowa wydania zezwolenia na odstępstwa czy wniosek dotyczy inwestycji liniowej celu publicznego? pozostawienie wniosku bez rozpoznania badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania odmowa wszczęcia postępowania ustalenie stron postępowania wystąpienie o wydanie opinii odebranie wniosku badanie właściwości organu przekazanie wedle właściwości badanie wymogów formalnych wniosku zapoznanie się z treścią opinii inwestor inwestor planowanie realizacji inwestycji na terenie rezerwatu przyrody czy inwestycja liniowa celu publicznego realizowana jest w ramach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzono ooś konieczność uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z GDOŚ złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa nie tak tak nie nie tak dopuszczalne niedopuszczalne tak nie niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia