Niewiadomski Zygmunt, Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze parku narodowego w związku z realizacją inwestycji liniowej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 19 września 2020 r. do: 4 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze parku narodowego w związku z realizacją inwestycji liniowej

Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze parku narodowego w związku z realizacją inwestycji liniowej

Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze parku narodowego w związku z realizacją inwestycji liniowej

Ustawodawca znacząco ogranicza możliwość inwestowania na obszarze parku narodowego formułując szereg zakazów w tej kwestii (art. 15 ust. 1 u.o.p.). De facto zasadę, na obszarze parku narodowego, stanowi zakaz inwestowania poza sytuacjami enumeratywnie wskazanymi w przepisie art. 15 ust. 2 u.o.p. Ustawa dopuszcza uchylenie zakazów uniemożliwiających realizację inwestycji liniowych (m.in. dróg) na obszarze parku narodowego dając możliwość uzyskania zezwolenia na uchylenie zakazów obowiązujących na terenie tej obszarowej formy ochrony przyrody. Podstawę prawną stanowi art. 15 ust. 3 pkt 2 u.o.p. „(…)należy zwrócić uwagę na to, że decyzje administracyjne wydawane na tej podstawie prawnej będą miały charakter uznaniowy. Wskazuje na to posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem "może" (M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 81). Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest przyznanie organowi administracji wyboru w zakresie udzielenia zwolnienia lub nie. Oczywiście uznanie to nie będzie miało charakteru dowolnego, zostało bowiem ograniczone koniecznością realizacji jednego z celów określonych w art. 15 ust. 3 u.o.p. Dodatkowo ograniczenia te określone zostały w art. 107 k.p.a., który stanowi, że każda decyzja powinna zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne, jak i prawne.” (K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, komentarz do art. 15, wyd. III, LEX 2013).

Możliwość uzyskania zezwolenia na uchylenie zakazów obowiązujących na obszarze parku narodowego obwarowana jest konieczności kumulatywnego spełnienia przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 pkt 2 u.o.p.

Ustawodawca różnicuje procedurę uzyskania zezwolenia na uchylenie zakazów obowiązujących na obszarze parku narodowego w zależności od kategorii planowanego przedsięwzięcia. Dla inwestycji liniowych celu publicznego przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko zezwolenie zastępuje się uzgodnieniem z ministrem właściwym do spraw środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1a u.o.i.ś.

Krok: planowanie realizacji inwestycji na terenie rezerwatu przyrody

Park narodowy jest jedną z obszarowych form ochrony przyrody przewidzianą przez przepisy ustawy o ochronie przyrody. Zważywszy, iż celem jaki przyświeca utworzeniu parku narodowego jest ochrona obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, możliwość ingerencji człowieka, w tym inwestowanie na tych terenach jest znacząco ograniczone. Ustawodawca ustanawia szereg zakazów obowiązujących na obszarze parku (art. 15 ust. 1 u.o.p.).

Krok: czy inwestycja liniowa celu publicznego realizowana jest w ramach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzono ooś

Pojęcie „przedsięwzięcia” definiuje art. 3 ust. 1 pkt 13 u.o.i.ś. Artykuł 3 w ust. 1 pkt 8 u.o.i.ś. definiuje pojęcie oceny oddziaływania na środowisko. Artykuł 3 pkt 3a p.b. definiuje pojęcie „obiekt liniowy”, natomiast przepis art. 2 pkt 5 u.p.z.p. definiuje pojęcie „inwestycji celu publicznego".

Obowiązek przeprowadzenia OOŚ przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wynika wprost z przepisów prawa, tj. z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.m.z.o.ś., które wymienia w § 2 przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tych przedsięwzięć obligatoryjnie przeprowadzana jest OOŚ planowanego przedsięwzięcia. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 u.o.i.ś. i równocześnie określając zakres raportu (w sprawie rozumienia pojęcia „uwzględniając łącznie” zob. teza 1 wyroku WSA w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2012 r., IV SA/Po 1065/12, LEX nr 1235417). Czynności organu zmierzające do ustalenia obowiązku przeprowadzenia OOŚ dotyczą przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.o.ś.

Uchylenie zakazów obwiązujących na obszarze parku narodowego w związku z realizacją inwestycji liniowej dyrektor parku narodowego dyrektor parku narodowego przekazanie opinii sformułowanie opinii odebranie wniosku minister właściwy do spraw środowiska minister właściwy do spraw środowiska merytoryczne badanie wniosku wydanie zezwolenia na odstępstwa czy wnioskodawca gwarantuje wykonanie kompensacji przyrodniczej? czy istnieją rozwiązania alternatywne? odmowa wydania zezwolenia na odstępstwa czy wniosek dotyczy inwestycji liniowej celu publicznego? pozostawienie wniosku bez rozpoznania badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania odmowa wszczęcia postępowania ustalenie stron postępowania wystąpienie o wydanie opinii odebranie wniosku badanie właściwości organu przekazanie wedle właściwości badanie wymogów formalnych wniosku zapoznanie się z treścią opinii inwestor inwestor planowanie realizacji inwestycji na terenie rezerwatu przyrody czy inwestycja liniowa celu publicznego realizowana jest w ramach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzono ooś konieczność uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw środowiska złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa nie tak tak nie nie tak dopuszczalne niedopuszczalne tak nie niewłaściwy właściwy nie spełnia spełnia