Dauter Bogusław, Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 maja 2020 r.
Autorzy:

Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) – dalej „ustawa zmieniająca”, z dniem 16.05.2020 r. uchylony został art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej „ustawa zmieniana”. Uchylony przepis przewidywał wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (por. Bieg terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19).

Jednocześnie ustawodawca w art. 68 ust. 6 i 7 ustawy zmieniającej wprowadził siedmiodniowy termin, po którym terminy wstrzymane rozpoczynają swój bieg, zaś zawieszone – biegną dalej. W konsekwencji, rozpoczęcie biegu terminów, które zostały wstrzymane i kontynuowanie biegu terminów, które zostały zawieszone na podstawie art. 15zzs ustawy zmienianej, następuje od dnia 24.05.2020 r.

Wprowadzona regulacja z mocy prawa uchyla wstrzymanie bądź zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w związku z tym nie skutkuje wydaniem przez sąd orzeczenia w tym przedmiocie.

Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd skład orzekający sąd skład orzekający uchylenie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) rozpoczęcie i kontynuowanie biegu terminów z dniem 24 maja 2020 r. podjęcie czynności przez sąd 7 dni

Krok: uchylenie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374)

Na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) –dalej „ustawa zmieniająca”, z dniem 16.05.2020 r. uchylony został art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej „ustawa zmieniana”.

Uchylony przepis przewidywał wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (por. Bieg terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19).

Zasygnalizowania wymaga, że ustawodawca nie wskazał precyzyjnie daty, od której nastąpiło wstrzymanie rozpoczęcia, jak i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy zmienianej. Na poczet niniejszej procedury przyjęto, że mimo iż powołany przepis wszedł w życie z dniem 31.03.2020 r. (na mocy ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 568), to ustawodawca w sposób wyraźny wskazał w nim, że nierozpoczęcie biegu terminów, jak i zawieszenie terminów już rozpoczętych obowiązuje w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Skoro stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14.03.2020 r., to należy przyjąć, że od tej daty z mocy prawa następuje skutek wynikający z tej normy prawnej. Zastosowana wykładnia działa także na korzyść strony.

Podobne stanowisko przedstawia Ministerstwo Finansów, zgodnie z którym: nierozpoczęcie albo zawieszenie biegu terminów procesowych nastąpiło z chwilą rozpoczęcia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. z dniem 14.03.2020 r., bowiem intencją tych przepisów było objęcie jego dyspozycją całego okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/304059938-Luka-w-ustawie-nie-wiadomo-od-kiedy-obowiazuje-zawieszenie-terminow-procesowych.html).

Odmienna interpretacja została przyjęta w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym stwierdzono, że terminy procesowe wskazane w specustawie (chodzi o ustawę z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), które biegły w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 31.03.2020 r. – ulegają od dnia 31.03.2020 r. zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/informacja-w-sprawie-wstrzymania-i-zawieszenia-terminow-procesowych).

Krok: rozpoczęcie i kontynuowanie biegu terminów z dniem 24 maja 2020 r.

Po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, terminy procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ustawy zmienianej, rozpoczynają bieg, a te, które uległy zawieszeniu na podstawie tego przepisu –biegną dalej (art. 68 ust. 6 i 7 ustawy zmieniającej).

Mając na uwadze, że ustawa weszła w życie w dniu 16.05.2020 r. (por. art. 76 ustawy zmieniającej), ustanie przyczyny powodującej wstrzymanie rozpoczęcia, jak i zawieszenie biegu terminów procesowych nastąpi w dniu 23.05.2020 r. Oznacza to, że od dnia 24.05.2020 r. rozpoczną bieg terminy, które nie rozpoczęły swojego biegu przed dniem 14.03.2020 r. Terminy, które rozpoczęły swój bieg przed dniem 14.03.2020 r. i od tej daty uległy zawieszeniu, biegną dalej, co oznacza, że do zachowania terminu wlicza się także te dni, które nastąpiły przed dniem zawieszenia.