Borys Adrian, Uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 30 marca 2022 r.
Autorzy:

Uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Procedura ma na celu przedstawienie postępowania w przedmiocie uchylenia skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) – dalej: Tarcza 4.0, w zakresie ochrony przedsiębiorstwa dłużnika, tj.: ochrony przed egzekucją oraz przed wypowiedzeniem kluczowych umów, przewidzianej w art. 16 ust. 3 Tarczy 4.0.

Krok: dokonanie obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu

Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, może dokonać jednokrotnie każdy z podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną (zob. art. 4 pr. restr.). Ponadto obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, z uwagi na tymczasowy charakter uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego może nastąpić jedynie do 30.06.2021 r.

Obwieszczenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) – dalej: Tarcza 4.0,, zawiera imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, imię i nazwisko nadzorcy układu albo nazwę spółki handlowej będącej nadzorcą układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu albo numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wskazanie dnia układowego.

Uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sąd restrukturyzacyjny Sąd restrukturyzacyjny wysłuchanie wnioskodawcy uchylenie ograniczenia dłużnika w sprawowaniu zarządu ocena wniosku o uchylenie skutków obwieszczenia odmowa uchylenia skutków obwieszczenia uchylenie skutków obwieszczenia wpływ wniosku o uchylenie skutków obwieszczenia Wierzyciel Wierzyciel wniosek wierzyciela Nadzorca układu Nadzorca układu dokonanie obwieszczenia w MSiG o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wniosek nadzorcy układu Dłużnik Dłużnik dokonanie obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu skutki obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wniosek dłużnika odmowa uchylenia skutków obwieszczenia Uchylenie skutków obwieszczenia

Krok: skutki obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0, jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Od dnia dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0., do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik może samodzielnie dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

Jeżeli w trakcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca układu udzielił zgody na:

1) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub

2) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem, lub

3) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem, lub

4) obciążenie składników masy układowej innymi prawami

czynności te nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub względem masy sanacyjnej, jeżeli informacja o nich została zawarta we wniosku o zatwierdzenie układu, a wniosek ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

Nadzorca układu udziela zgody na dokonanie powyższych czynności przez dłużnika, jeżeli jest to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu lub zawarcia i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane, że środki zostaną przekazane dłużnikowi i wykorzystane dla umożliwienia realizacji planu restrukturyzacji, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego kredytu lub pożyczki.

Istotą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przedsiębiorstwa dłużnika, tj. ochrona przed egzekucją oraz przed wypowiedzeniem kluczowych umów, przewidziana w art. 16 ust. 3 Tarczy 4.0.

Zgodnie ze wskazaną regulacją, z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17 Tarczy 4.0 (tj. objętej układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela), wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa;

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 17 Tarczy 4.0 (tj. objętej układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela), jest niedopuszczalne;

3) przepisy art. 252, 253 oraz 256 pr. restr. stosuje się odpowiednio, jednakże zezwolenia, o których mowa w art. 256 ust. 1 pr. restr., wydaje nadzorca układu, oznacza to, że:

– spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne;

– potrącenie wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem jest niedopuszczalne, poza sytuacjami określonymi w art. 253 pr. restr.;

– wypowiedzenie wybranych umów wzajemnych dotyczących przedsiębiorstwa dłużnika (m.in. najmu, dzierżawy, kredytu, leasingu) przez kontrahentów dłużnika jest niedopuszczalne (art. 256 pr. restr.).

Ochrona majątku dłużnika, o której mowa w art. 16 ust. 3 Tarczy 4.0, trwa aż do zakończenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, czyli co do zasady, aż do prawomocnego zatwierdzania układu, pod warunkiem, że wniosek o zatwierdzenia układu zostanie złożony przed upływem czteromiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Tarczy 4.0. W przeciwnym razie ochrona ta trwa aż do umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu (zob. art. 20 Tarczy 4.0, art. 325 ust. 1 pkt 1 pr. restr. oraz art. 355 k.p.c. w zw. z art. 209 pr. restr.) lub uchylenia przez sąd restrukturyzacyjny skutków obwieszczenia.