Wiśniewski Paweł, Uchylenie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z urzędu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 lutego 2020 r.
Autorzy:

Uchylenie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z urzędu

Uchylenie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z urzędu

Uchylenie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z urzędu

Wszystkie opisane w postępowaniu czynności sądu i przewodniczącego może wykonywać także referendarz sądowy (art. 4804 w zw. z art. 50528 k.p.c.). W praktyce to właśnie referendarze sądowi podejmują obecnie czynności w sprawach prowadzonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Jedną z charakterystycznych cech elektronicznego postępowania upominawczego jest, że wszelkie czynności podejmowane przez sąd, referendarza i przewodniczącego, utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym (art. 50530 § 2 k.p.c.).

Uchylenie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z urzędu sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący możliwy przebieg postępowania uchylenie nakazu zapłaty i umorzenie postępowania czy stwierdzone braki dają się usunąć? usuwanie stwierdzonych braków w wyznaczonym przez sąd terminie uchylenie nakazu zapłaty i odrzucenie pozwu uchylenie nakazu zapłaty i zawieszenie postępowania stwierdzenie, że doręczenie nakazu pozwanemu nie mogło nastąpić w kraju stwierdzenie, że pozwany nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu do jego reprezentowania po upływie wyznaczonego terminu ponowne wysłanie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty czy braki zostały usunięte w wyznaczonym terminie? czy brak został usunięty w wyznaczonym terminie? usuwanie braku adresu pozwanego w wyznaczonym terminie po upływie wyznaczonego terminu tak nie tak nie tak nie

Krok: stwierdzenie, że doręczenie nakazu pozwanemu nie mogło nastąpić w kraju

Stwierdzenie tej przeszkody w doręczeniu nakazu zapłaty stanowi wynik nieudanej próby doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty na adres w Polsce.

Sytuacja taka nie zachodzi natomiast, gdy nakaz zapłaty wraz z pozwem został doręczony pozwanemu w trybie art. 139 § 1 k.p.c. na adres zamieszkania wskazany w pozwie, o ile adres, pod którym pozostawiono zawiadomienia, jest zgodny z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL (art. 50534 § 1 k.p.c.).

Krok: stwierdzenie, że pozwany nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu do jego reprezentowania