Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w stanie wyższej konieczności administracyjnej - OpenLEX

Kędziora Robert, Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w stanie wyższej konieczności administracyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w stanie wyższej konieczności administracyjnej

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w stanie wyższej konieczności administracyjnej

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w stanie wyższej konieczności administracyjnej

Instytucja uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 161 k.p.a. ma charakter szczególny. Słusznie porównuje się ją z wywłaszczeniem (M. Zimmermann [w:] Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, M. Jaroszyński, M. Zimmermann, Warszawa 1956, s. 346). Stanowi ona podstawę do działania w stanie wyższej konieczności administracyjnej, a więc w przypadku potrzeby ochrony dobra cenniejszego od określonych w ostatecznej decyzji praw strony. Jednocześnie jest to środek ostateczny, przysługujący wyłącznie w przypadku braku innych możliwości wzruszenia decyzji (tak też SN w wyroku z dnia 10 stycznia 1997 r., III RN 52/96, OSNP 1997, nr 18, poz. 331, LEX nr 29996).

Krok: inicjatywa z urzędu

Przepis art. 161 § 1 i 2 k.p.a. nie wskazuje, z czyjej inicjatywy prowadzone jest postępowanie w przedmiocie zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji. Wywłaszczeniowa funkcja tego postępowania sugeruje, że będzie ono przeprowadzane najczęściej z urzędu.

Krok: żądanie strony

Analiza art. 161 § 1 i 2 k.p.a. nie daje podstaw do wykluczenia dopuszczalności wszczęcia postępowania w przedmiocie zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji z inicjatywy strony. Określone w hipotezie art. 161 § 1 k.p.a. zagrożenie może bowiem dotyczyć bezpośrednio także strony.

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w stanie wyższej konieczności administracyjnej strona strona wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym żądanie strony odebranie decyzji organ organ badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania pozostawienie bez rozpoznania przekazanie według właściwości decyzja w sprawie odszkodowania postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania badanie właściwości organu odebranie żądania ocena zasadności żądania inicjatywa z urzędu odebranie żądania badanie właściwości organu czy wystąpiło szczególne zagrożenie? postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania sprawdzenie wymogów formalnych podania czy zagrożenie można inaczej usunąć? badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania decyzja o uchyleniu lub zmianie decyzji w niezbędnym zakresie pozostawienie bez rozpoznania brak podstaw do uchylenia lub zmiany decyzji przekazanie według właściwości sprawdzenie wymogów formalnych podania dopuszczalne niedopuszczalne właściwy niewłaściwy właściwy niewłaściwy tak nie spełnia nie spełnia nie tak dopuszczalne niedopuszczalne spełnia nie spełnia