Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz poszczególnych etapó

w tego trybu nadzwyczajnego.

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej organ podatkowy organ podatkowy decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatników lub inkasentów zmiana decyzji ostatecznej otrzymanie wniosku decyzja określająca wysokość zwrotu podatku decyzja o uchyleniu/zmianie decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa decyzja określająca wysokość należnych odsetek za zwłokę odmowa wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej strona nie nabyła prawa na mocy decyzji decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego z urzędu brak dopełnienia określonych czynności decyzja o zmianie decyzji przy zmianie okoliczności faktycznych niekwalifikowane wady decyzji ważny interes podatnika formalne badanie wniosku decyzja o uchyleniu/zmianie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy analiza przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji decyzja o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich uchylenie decyzji ostatecznej odmowa zmiany/uchylenia decyzji ostatecznej wyjątki decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego sposób wznowienia postępowania decyzja o uchyleniu decyzji przy braku dopełnienia określonych czynności przesłanki uchylenia/zmiany decyzji zmiana okoliczności faktycznych interes publiczny strona nabyła prawo na mocy decyzji na wniosek

Krok: przesłanki uchylenia/zmiany decyzji

Co do zasady, decyzje ostateczne mają za zadanie wprowadzić pewność i trwałość rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, co wpływa na bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jednakże w pewnych sytuacjach należy je wyeliminować z obrotu prawnego, nawet jeżeli nie były one dotknięte wadą kwalifikowaną dotyczącą:

1) postępowania podatkowego - zob. procedury:

– Wznowienie postępowania podatkowego,

– Wznowienie postępowania podatkowego,

– Wznowienie postępowania podatkowego - ustalenie podstaw;

2) decyzji ostatecznej - zob. procedury:

– Stwierdzenie nieważności decyzji,

– Stwierdzenie nieważności decyzji - podstawy.

Omawianej tematyki dotyczą następujące procedury:

– Zasada trwałości decyzji ostatecznych,

– Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych.

Krok: niekwalifikowane wady decyzji

Decyzja ma więc charakter uznania administracyjnego (zob. wyrok NSA z dnia 5 listopada 2010 r., I GSK 668/09).

Przesłankami do stwierdzenia lub zmiany decyzji ostatecznej bez względu na jej wadliwość kwalifikowaną są:

1) interes publiczny,

2) ważny interes strony,

3) zmiana okoliczności faktycznych,

4) brak dopełnienia określonych czynności.