Uchylenie decyzji wskutek niedopełnienia czynności przez stronę - OpenLEX

Kędziora Robert, Uchylenie decyzji wskutek niedopełnienia czynności przez stronę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Uchylenie decyzji wskutek niedopełnienia czynności przez stronę

Uchylenie decyzji wskutek niedopełnienia czynności przez stronę

Uchylenie decyzji wskutek niedopełnienia czynności przez stronę

Możliwość uchylenia decyzji na skutek niedopełnienia przez stronę określonej w niej czynności jest postrzegana jako instrument kontroli wykonania decyzji (J. Borkowski, [w:] BAdamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 801). Możliwość zastosowania art. 162 § 2 i 3 k.p.a. ograniczona jest do tych decyzji, które zawierają dodatkową klauzulę nawiązującą w pewnym sensie do konstrukcji zlecenia.

Krok: inicjatywa z urzędu

Przepis art. 162 § 2 i 3 k.p.a. nie wskazuje, z czyjej inicjatywy prowadzone jest postępowanie w przedmiocie uchylenia decyzji. Funkcja tego postępowania, sprowadzająca się w pewnym sensie do porządkowania systemu prawnego, przemawia jednak za możliwością inicjowania go z urzędu.

Krok: żądanie strony

Analiza art. 162 § 2 i 3 k.p.a. nie daje podstaw do wykluczenia dopuszczalności wszczęcia postępowania w przedmiocie uchylenia decyzji z inicjatywy strony. Także bowiem strona może być zainteresowana wyjaśnieniem swojej sytuacji prawnej.

Uchylenie decyzji wskutek niedopełnienia czynności przez stronę strona strona żądanie strony organ organ badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania pozostawienie podania bez rozpoznania przekazanie wniosku według właściwości brak podstaw do uchylenia decyzji inicjatywa z urzędu decyzja o uchyleniu decyzji odebranie żądania badanie właściwości organu sprawdzenie wymagań formalnych podania ustalenie czy strona dopełniła czynności postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dopuszczalne niedopuszczalne właściwy niewłaściwy spełnia nie spełnia nie tak