Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 marca 2019 r.
Autorzy:

Tworzenie spółki jawnej z wykorzystaniem wzorca umowy spółki

Tworzenie spółki jawnej z wykorzystaniem wzorca umowy spółki

Tworzenie spółki jawnej z wykorzystaniem wzorca umowy spółki

Procedura ma na celu wskazanie zasad tworzenia spółki jawnej z wykorzystanie wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym

Krok: zaistnienie warunków do utworzenia spółki

W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) wykreowany został m.in.: nowy podtyp spółki jawnej, tj. spółka jawna tworzona z wykorzystaniem wzorca umowy tej spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (zob. art. 23¹ k.s.h.).

Nowa procedura rejestracyjna (wiążąca się z wypełnieniem formularza rejestracyjnego oraz formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i zgłoszeniem ich do rejestru) ma pozwolić na szybsze utworzenie spółki. W założeniu ustawodawcy rozpoznanie wniosku o wpis powinno nastąpić w ciągu 1 dnia od daty jego wpływu (art. 20a ust. 1 u.k.r.s.).

Skorzystanie ze wzorca umowy spółki jawnej może okazać się atrakcyjne w sytuacji, gdy przyszli wspólnicy spółki zechcą w sposób uproszczony i przyspieszony ją zarejestrować. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że w wariancie elektronicznego tworzenia spółki jawnej swoboda kształtowania treści umowy jest bardzo ograniczona.

Wspólnicy mogą modelować umowę spółki tylko w takim zakresie, w jakim umożliwia to udostępniony w systemie teleinformatycznym formularz. Jest to zatem dopuszczalne o tyle, o ile wzorzec umowy przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich danych albo wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień umowy spółki.

Udostępniony w systemie teleinformatycznym wzorzec umowy spółki jawnej wymaga określenia elementów, takich jak: firma i siedziba spółki, przedmiot działalności, dane wspólników, w tym również reprezentujących spółkę, określenie wkładów, udziału w zyskach i stratach spółki - zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 68 ze zm. ). Zakres minimalnej treści umowy spółki tworzonej z wykorzystaniem wzorca został więc szerzej określony niż w przypadku umowy spółki jawnej tworzonej w klasyczny sposób (por. art. 25 k.s.h.).

Podkreślić trzeba, że w przypadku zawarcia umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wkład wspólnika może być wyłącznie pieniężny (art. 48 § 2¹ k.s.h.). Tym samym przepis ten modyfikuje zdolność wkładową w przypadku wykorzystania wzorca umowy przy tworzeniu spółki.

Krok: utworzenie konta w systemie teleinformatycznym i jego uwierzytelnienie

Utworzenie konta użytkownika w systemie teleinformatycznym, a następnie jego uwierzytelnienie jest warunkiem koniecznym do tego, by móc elektronicznie wypełnić formularz umowy spółki jawnej.

Przepis art. 7¹ § 2 k.s.h. stanowi, że czynności takie jak zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca są wykonywane w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.

Zgodnie z § 7a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 637) konto służące do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym zakłada się na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

We wniosku wnioskodawca określa adres poczty elektronicznej oraz hasło.

Wnioskodawca podpisuje wniosek podpisem elektronicznym. Dane w zakresie tożsamości wnioskodawcy są pobierane z jego podpisu elektronicznego i automatycznie zapisywane na koncie.

Konto udostępnia się użytkownikowi po uwierzytelnieniu, które następuje przez podanie nazwy użytkownika i hasła (§ 9 rozporządzenia).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację