Sokołowska Anna, Tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 23 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy

Tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy

Tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy

Pracodawcy mają obowiązek tworzyć rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy). Zgodnie z nowymi przepisami rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc

Tworzenie rozkładów (harmonogramów) czasu pracy pracownik pracownik otrzymanie rozkładu czasu pracy pracodawca pracodawca rozkład wynika z prawa pracy, obwieszczenia lub z umowy o pracę indywidualny rozkład czasu pracy ruchomy czas pracy porozumienie z pracownikiem forma elektroniczna długość okresu, na który sporządza się rozkład czasu pracy (!) przekazanie  rozkładu czasu  pracy pracownikowi brak obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy ustalenie okresu rozliczeniowego czasu pracy (!) tworzenie  rozkładu czasu  pracy (!) obowiązek  tworzenia rozkładu  czasu pracy (!) w jakiej formie  przekazać informację  o ustalonym  rozkładzie czasu  pracy? forma pisemna obligatoryjnie fakultatywnie

Krok: ustalenie okresu rozliczeniowego czasu pracy

Rozkład czasu pracy (harmonogram) pracodawca powinien tworzyć na cały obowiązujący w firmie okres rozliczeniowy. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tej reguły.

Krok: (!) tworzenie rozkładu czasu pracy

Rozkład czasu pracy (harmonogram czasu pracy) stanowi plan pracy poszczególnych pracowników na dany okres rozliczeniowy. Plan taki powinien więc przewidywać faktyczną liczbę dni pracy oraz liczbę godzin pracy, którą w danym okresie rozliczeniowym pracownik będzie musiał wypracować. Rozkład czasu pracy to bowiem rozłożenie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w poszczególnych dniach i tygodniach pracy. Określa on godziny pracy pracowników w ciągu doby, tygodnia, miesiąca czy okresu rozliczeniowego. W rozkładzie określa się również dni wolne od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wolne niedziele i święta lub odpowiednią liczbę dni wolnych z tytułu pracy w niedziele lub święta. Ustalając rozkład czasu pracy pracownikowi pracującemu w niedzielę, pracodawca pamiętać ponadto musi, aby co najmniej jedną na cztery tygodnie niedzielę dać takiemu pracownikowi wolną od pracy, co oznacza, że pracownik w czterotygodniowym okresie ma mieć zapewnioną jedną niedzielę wolną od pracy - nie musi to być jednak co czwarta niedziela wolna (art. 15112 k.p.). Ustalając rozkład czasu pracy pracodawca pamiętać musi również, aby zachowane były nieprzerwane odpoczynki dobowe, co najmniej 11-godzinne, i odpowiednie odpoczynki tygodniowe, 35- lub 24-godzinne (art. 132 § 1 oraz art. 133 § 1 k.p.).

Układając harmonogram czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, pracodawca pamiętać również musi, iż pomimo dopuszczalności przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracowników do 12 godzin tygodniowa norma czasu pracy pozostaje niezmienna i wynosi przeciętnie 40 godzin (art. 135 k.p.).

Uwaga! Ryzyko: Bez względu na obowiązujący w firmie okres rozliczeniowy pracodawcy nie mogą w harmonogramie czasu pracy planować pracy w godzinach nadliczbowych. W praktyce, przy długich okresach rozliczeniowych, zakaz ten dotyczy przede wszystkim pracy nadliczbowej wynikającej z przekroczenia dobowych norm czasy pracy (przekroczenia średniotygodniowe rozliczane są na przestrzeni całego okresu rozliczeniowego).

Raz ustalony rozkład czasu pracy nie powinien być zmieniany. Zmiany rozkładu czasu pracy są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa pracy bądź w aktach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy).