Tworzenie regulaminu pracy - OpenLEX

Jabłoński Andrzej, Tworzenie regulaminu pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2013 r.
Autorzy:

Tworzenie regulaminu pracy

Tworzenie regulaminu pracy

Tworzenie regulaminu pracy

Regulamin pracy jest aktem normatywnym, zaliczanym do autonomicznych źródeł prawa pracy (art. 9 k.p.). Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Jego miejsce w hierarchii źródeł prawa wyznacza reguła, zgodnie z którą postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy, a także przepisy powszechnego prawa pracy. Mniej korzystne postanowienia regulaminu pracy nie obowiązują.

Regulamin pracy powinien zostać wprowadzony u każdego większego (zatrudniającego co najmniej 20 pracowników) pracodawcy, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy.

Wydanie regulaminu pracy jest aktem z zakresu tworzenia prawa wewnątrzzakładowego, a nie czynnością prawną w rozumieniu prawa cywilnego.

Tworzenie regulaminu pracy związek zawodowy związek zawodowy ustalenie terminu i reprezentacji związkowej otrzymanie projektu regulaminu pracy przekazanie stanowiska uzgadnianie treści regulaminu dział kadr dział kadr upływ terminu do wejścia w życie regulaminu pracy czy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników? wejście w życie regulaminu pracy czy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa? przedłożenie projektu regulaminu pracy do konsultacji ustalenie i ogłoszenie regulaminu pracy treść regulaminu pracy podjęcie decyzji o wprowadzeniu regulaminu brak regulaminu pracy czy u pracodawcy obowiązuje układ zbiorowy pracy? brak regulaminu pracy przygotowanie projektu regulaminu pracy nie tak tak nie 2 tyg. tak nie

Krok: podjęcie decyzji o wprowadzeniu regulaminu

Regulamin pracy ustala pracodawca. Wydanie regulaminu pracy nie jest czynnością prawną, lecz aktem z zakresu tworzenia prawa.

Krok: czy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników?

Regulamin pracy ma obowiązek wprowadzić pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, czyli 20 i więcej pracowników. Do liczby 20 zalicza się wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru oraz mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Wlicza się zarówno tych zatrudnionych w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie wlicza się natomiast oczywiście osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy. Może jednak go wprowadzić fakultatywnie.