Tworzenie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Tworzenie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autor:

Tworzenie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Tworzenie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Tworzenie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138) dodała do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Dział IVa (Ocena potrzeb zdrowotnych). Reguluje on począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. zasady tworzenia map potrzeb zdrowotnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Zgodnie z art. 95a ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych sporządza Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na podstawie Map Regionalnych.

Niniejsza procedura przedstawia sposób tworzenia Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych.

Tworzenie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych MZ MZ dokonanie zmian w treści mapy zatwierdzenie Mapy Ogólnopolskiej publikacja Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych w BIP Odebranie mapy ocena potrzeby dokonania zmian w treści mapy NIZP NIZP otrzymanie Map Regionalnych od wojewodów sporządzenie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych przekazanie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych Ministrowi Zdrowia

Krok: otrzymanie Map Regionalnych od wojewodów

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na podstawie Map Regionalnych sporządza Ogólnopolską Mapę Potrzeb Zdrowotnych (art. 95a ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Oznacza to, iż punktem wyjścia dla sporządzenia mapy ogólnopolskiej są Regionalne Mapy Potrzeb Zdrowotnych sporządzane przez wojewodów (art. 95a ust. 2 u.o.ś.z.).

Więcej o mapach regionalnych w procedurze: Tworzenie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych.

W chwili obecnej brak przepisów określających termin przekazania map regionalnych przez wojewodów jak również środków, jakie przysługiwałyby NIZP w przypadku nie otrzymania tych map lub nieotrzymania map z niektórych województw.

Krok: sporządzenie Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych składa się z następujących części:

1) analizy demograficznej i epidemiologicznej;

2) analizy stanu i wykorzystania zasobów;

3) prognoz potrzeb zdrowotnych (§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych; Dz. U. poz. 458).

Ustawa nie wskazuje trybu sporządzenia projektu mapy przez NIZP, należy zatem przyjąć, iż nastąpi to na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz statutu NIZP.