Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2016 r.
Autor:

Tryb zmiany opinii zabezpieczającej

Tryb zmiany opinii zabezpieczającej

Tryb zmiany opinii zabezpieczającej

Procedura dotyczy zmiany opinii zabezpieczającej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Krok: wydanie zmienionej opinii zabezpieczającej / odmowę wydania opinii zabezpieczającej

Zgodnie z art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) - dalej o.p., który, zgodnie z art. 119zf o.p. jest stosowany odpowiednio do opinii zabezpieczających, minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu uchylić wydaną opinię zabezpieczającą i umorzyć postępowanie w sprawie wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

Może on również na mocy art. 119zd § 1 o.p. z urzędu zmienić wydaną opinię zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli jest ona sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten stosuje się również do zmian opinii zabezpieczających wydanych w związku z zastosowaniem art. 14o o.p. (tzw. milcząca opinia).

Zmianę opinii doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana opinia albo jego następcy prawnemu.

Brak jest szczegółowych regulacji dotyczących elementów, które zawierać musi zmieniona opinia zabezpieczająca. Można więc domniemywać, że, analogicznie do interpretacji indywidualnych, zmieniona opinia zabezpieczająca zawiera te same elementy, które zawiera pierwotnie wydana opinia zabezpieczająca. Są one uregulowane w art. 119za o.p.

Krok: zmieniona opinia pozostaje w mocy

Zmieniona opinia zabezpieczająca pozostaje w obrocie prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?