Musiał Krzysztof J., Tryb zmiany opinii zabezpieczającej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autor:

Tryb zmiany opinii zabezpieczającej

Tryb zmiany opinii zabezpieczającej

Tryb zmiany opinii zabezpieczającej

Procedura dotyczy zmiany opinii zabezpieczającej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Tryb zmiany opinii zabezpieczającej szef KAS szef KAS zawiadomienie o zmienionej opinii zainteresowany zainteresowany wydanie zmienionej opinii zabezpieczającej / odmowę wydania opinii zabezpieczającej zmieniona opinia pozostaje w mocy (!) złożenie skargi  na opinię  zabezpieczającą bądź  odmowę jej wydania podatnik zgadza się ze zmianą podatnik nie zgadza się ze zmianą

Krok: wydanie zmienionej opinii zabezpieczającej / odmowę wydania opinii zabezpieczającej

Zgodnie z art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.) - dalej o.p., który, zgodnie z art. 119zf o.p. jest stosowany odpowiednio do opinii zabezpieczających, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu uchylić wydaną opinię zabezpieczającą i umorzyć postępowanie w sprawie wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej.

Może on również na mocy art. 119zd § 1 o.p. z urzędu zmienić wydaną opinię zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli jest ona sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten stosuje się również do zmian opinii zabezpieczających wydanych w związku z zastosowaniem art. 14o o.p. (tzw. milcząca opinia).

Zmianę opinii doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana opinia albo jego następcy prawnemu.

Brak jest szczegółowych regulacji dotyczących elementów, które zawierać musi zmieniona opinia zabezpieczająca. Można więc domniemywać, że, analogicznie do interpretacji indywidualnych, zmieniona opinia zabezpieczająca zawiera te same elementy, które zawiera pierwotnie wydana opinia zabezpieczająca. Są one uregulowane w art. 119za o.p.

Krok: zmieniona opinia pozostaje w mocy

Zmieniona opinia zabezpieczająca pozostaje w obrocie prawnym.