Tryb odwoławczy w przypadku zarządzeń przewodniczącego - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Tryb odwoławczy w przypadku zarządzeń przewodniczącego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 lipca 2017 r.
Autor:

Tryb odwoławczy w przypadku zarządzeń przewodniczącego

Tryb odwoławczy w przypadku zarządzeń przewodniczącego

Tryb odwoławczy w przypadku zarządzeń przewodniczącego

Procedura określa czynności związane z trybem odwoławczym w przypadku zarządzeń przewodniczącego.

Tryb odwoławczy w przypadku zarządzeń przewodniczącego sąd sąd autokontrola zaskarżonego zażaleniem zarządzenia uchylenie zaskarżonego zarządzenia i w miarę potrzeby rozpoznanie sprawy na nowo przekazanie zażalenia do rozpoznania rozpoznanie zażalenia na zarządzenie przewodniczącego strona strona wniesienie zażalenia na zarządzenie przewodniczącego

Krok: wniesienie zażalenia na zarządzenie przewodniczącego

Na gruncie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., zażalenie jest zwykłym środkiem odwoławczym uregulowanym w art. 194 i nast. p.p.s.a., przysługującym od wskazanych w p.p.s.a. postanowień. Zgodnie z art. 198 p.p.s.a., przepisy te stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia. Tak więc możliwe jest wniesienie zażalenia na zarządzenie przewodniczącego, gdy p.p.s.a. wprost na to wskazuje. Przykładem jest art. 227 p.p.s.a., w myśl którego zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.

Innym przypadkiem jest art. 49 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania, gdzie końcowa część przepisu stanowi, iż na takie zarządzenie przysługuje zażalenie. Czynność tę może wykonać też referendarz sądowy.

Nie będzie więc możliwe wniesienie zażalenia na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa tego nie przewiduje expressis verbis.

W kwestii formalnej, zażalenie musi spełniać przede wszystkim ogólne warunki przewidziane w art. 46 p.p.s.a. dla każdego pisma strony. Ponadto, poprzez odesłania, na podstawie art. 176 w zw. z art. 197 § 2 w zw. z art. 198 p.p.s.a., powinno ono zawierać oznaczenie zaskarżonego zarządzenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw zażalenia i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie bądź zmianę zarządzenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia bądź zmiany. (zob. postanowienie NSA z dnia 28 lipca 2005 r., II OZ 652/2005).

Krok: autokontrola zaskarżonego zażaleniem zarządzenia

Zgodnie z art. 195 § 2 w zw. z art. 198 p.p.s.a., przewodniczący ma możliwość dokonania autokontroli swojego zarządzenia. W jej ramach może on uchylić zaskarżony akt i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo

Jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie. Na postanowienie przysługuje zażalenie.