Krywan Tomasz, Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 31 grudnia 2018 r.
Autorzy:

Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika

Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika

Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika

Procedura pozwala ustalić, czy dana transakcja lub inne zdarzenie ma istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika w rozumieniu przepisów o obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej.

podatnik podatnik czy przychody podatnika w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 20.000.000 euro? czy wartość transakcji lub innego zdarzenia przekracza równowartość kwoty 140.000 euro powiększonej o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro? transakcja ma istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czy przychody podatnika w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 20.000.000 euro? czy wartość transakcji lub innego zdarzenia przekracza równowartość 500.000 euro? czy wartość transakcji lub innego zdarzenia przekracza równowartość kwoty 50.000 euro powiększonej o 5.000 euro za każde 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro? transakcja nie ma istotnego wpływu na wysokość dochodu (straty) podatnika istnieje potrzeba ustalenia czy dana transakcja lub inne zdarzenie ma istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czy transakcją jest zawarcie umowy spółki, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro? czy transakcją jest umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze, w której wartość (względnie przewidywana wartość) wspólnie realizowanego przedsięwzięcia przekracza równowartość 50.000 euro? czy przychody podatnika w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 2.000.000 euro? czy wartość transakcji lub innego zdarzenia przekracza równowartość 50.000 euro? nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dana transakcja lub inne zdarzenie ma istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika

Niektórzy podatnicy są obowiązani sporządzać dodatkową dokumentację podatkową. Najczęściej jednym z warunków istnienia tego obowiązku jest to, aby transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi lub inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, miały istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) tych podatników - zob. art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.; zob. również procedura Podatnicy obowiązani do sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.

To, jakie transakcje lub inne zdarzenia są uważane za mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, określają przepisy art. 9a ust. 1d i 1e u.p.d.o.p. oraz art. 25a ust. 1d i 1e u.p.d.o.f.

Krok: czy transakcją jest zawarcie umowy spółki, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro?

Na podstawie art. 9a ust. 1e pkt 1 u.p.d.o.p. oraz art. 25a ust. 1e pkt 1 u.p.d.o.f. za transakcję lub inne zdarzenie mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro.