Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 29 listopada 2019 r.
Autorzy:

Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Procedura pozwala ustalić, czy dana transakcja kontrolowana jest wyłączona z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Krok: dokonana została transakcja kontrolowana

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych ciąży przede wszystkim na podmiotach powiązanych, dokonujących określonych przepisami transakcji kontrolowanych (zob. procedura: Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych).

Do niektórych transakcji kontrolowanych obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma jednak zastosowania. Transakcje te wymieniają przepisy art. 11n ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23z ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Krok: czy transakcja jest zawierana wyłącznie przez polskie podmioty, które nie korzystają z określonych przepisami zwolnień ani nie poniosły straty podatkowej?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p. (dotyczy tylko podatników podatku dochodowego od osób prawnych);

2) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3434a u.p.d.o.p. lub art. 21 ust. 1 pkt 63a63b u.p.d.o.f.;

3) nie poniósł straty podatkowej.

Krok: czy transakcja jest objęta uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym (w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Dz.U. poz. 2200; zob. art. 11a ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. oraz art. 23m ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.) w okresie, którego dotyczy to porozumienie.

Krok: czy wartość transakcji (innej niż transakcja finansowa, transakcja kapitałowa lub transakcja dotycząca inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych, których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu. Wyłączenie to nie dotyczy jednak transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Krok: czy transakcja jest dokonywana pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.

Krok: czy transakcja dokonywana jest w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Krok: czy cena transakcji kontrolowanej została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Krok: czy transakcja kontrolowana jest realizowana między grupą producentów rolnych a jej członkami i dotyczy odpłatnego zbycia produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy, towarów wykorzystywanych przez członków grupy do produkcji lub świadczenia usług związanych z produkcją?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 15.09.2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1026) – dalej u.g.p.r., a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:

a) na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;

b) przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

Krok: czy transakcja kontrolowana jest realizowana między grupą (w tym wstępnie uznaną) producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw a jej członkami i dotyczy odpłatnego zbycia produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy, towarów wykorzystywanych przez członków grupy do produkcji lub świadczenia usług związanych z produkcją?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z 19.12.2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2019 r. poz. 935) – dalej u.o.r.o.w., a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:

a) na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji;

b) przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

Krok: czy transakcja kontrolowana polega na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Polski przez podatnika objętego ograniczonym obowiązkiem podatkowym, a z umowy międzynarodowej wynika, że dochód ten może być opodatkowany tylko w państwie innym niż Polska.

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych, polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Polska.

Krok: transakcja jest wyłączona z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p.,

b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3434a u.p.d.o.p. oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a63b u.p.d.o.f.,

c) nie poniósł straty podatkowej;

2) objętych decyzją w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), w okresie, którego dotyczy ta decyzja;

3) których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

4) między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową;

5) w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;

6) w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych;

7) realizowanych między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 u.g.p.r., a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:

a) na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,

b) przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;

8) realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie u.o.r.o.w., a jej członkami, dotyczących odpłatnego zbycia:

a) na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji,

b) przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją;

9) polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Polska.