Termin zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Termin zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Termin zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych

Termin zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych

Termin zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych

Procedura pozwala ustalić termin zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u.

Termin zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych podatnik podatnik termin zapłaty VAT z tytułu WNT upływa z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju albo w dniu następującym po dniu wystawienia tej faktury, nie później jednak niż 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia termin zapłaty podatku VAT z tytułu WNT wynosi 5 dni od dnia wprowadzenia towaru do składu podatkowego albo upływa w dniu następującym po dniu wystawienia tej faktury, nie później jednak niż 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia termin zapłaty VAT z tytułu WNT wynosi 5 dni od dnia, w którym towar został wprowadzony do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych albo upływa w dniu następującym po dniu wystawienia tej faktury, nie później jednak niż 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia VAT z tytułu WNT jest rozliczany na zasadach ogólnych dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego czy przedmiotem WNT jest towar wymieniony w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u.? czy towar jest nabywany wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy? czy towar jest wprowadzany do składu podatkowego? tak nie tak nie nie tak

Krok: dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa silnikowego

Przepisami art. 103 ust. 5a-5c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., ustawodawca określa szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u. Skutkiem tego jest konieczność zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych towarów przed złożeniem deklaracji VAT, w których są one wykazywane.

Krok: czy przedmiotem WNT jest towar wymieniony w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u.?

W stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2019 r. szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązują, jeżeli przedmiotem nabycia są towary wymienione w art. 103 ust. 5aa u.p.t.u., tj.:

1) benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);

2) benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4) olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5) olej opałowy (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90);

6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19);

9) paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;

10) biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403);

11) pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.