Krywan Tomasz, Termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 26 października 2022 r.
Autorzy:

Termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek

Termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek

Termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek

Procedura pozwala ustalić termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek.

Termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek podatnik podatnik termin zapłaty upływa 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku termin zapłaty upływa z końcem 3. miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane termin zapłaty upływa z końcem trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie termin zapłaty upływa z końcem trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto termin zapłaty upływa 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego podatnik obowiązany jest do zapłaty ryczałtu od dochodów spółek czy podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat? czy podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto? czy podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych? czy podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik obowiązany jest do zapłaty ryczałtu od dochodów spółek

Z dniem 1.01.2021 r. do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., zostały dodane przepisy umożliwiające korzystanie przez niektóre spółki z o.o. oraz spółki akcyjne z opodatkowania w formie ryczałtu. Płatność ryczałtu dokonywana powinna być w jednym z pięciu terminów płatności określonych przepisami art. 28t u.p.d.o.p.

Krok: czy podatnik jest obowiązany do zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat?

Pierwszy termin zapłaty ryczałtu od dochodów spółek dotyczy ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku (zob. art. 28t ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).

Odnośnie do dochodu z tytułu podzielonego zysku oraz dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – zob. również procedura Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.