Kędziora Robert, Termin załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Termin załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Termin załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Termin załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Określone w niniejszym schemacie terminy załatwienia sprawy administracyjnej wskazują na regulację kodeksową, która ma charakter generalny. Terminy te będą zatem wiązać organ administracji, o ile przepisy szczególne nie wprowadzają innych terminów (do których odsyła art. 35 § 4 k.p.a.). Wyznaczenie przez ustawodawcę określonych terminów załatwienia sprawy ma zasadniczo charakter instrukcyjny i dyscyplinujący. Ich upływ ani nie pozbawia organu możliwości orzekania w sprawie, ani też nie powoduje wadliwości wydanej w takim postępowaniu decyzji (wyrok NSA z dnia 7 maja 1998 r., I SA/Ka 1215/96, LEX nr 35938). Rodzi natomiast konsekwencje w sferze odpowiedzialności pracowniczej (art. 38 k.p.a.). W orzecznictwie zwraca się przy tym uwagę, że zwłoka organów administracji publicznej w załatwieniu sprawy i naruszenie terminów określonych w art. 35 k.p.a. nie może powodować ujemnych skutków dla strony (wyrok NSA z dnia 26 marca 2003 r., V SA 1131/02, OSP 2003, nr 7–8, poz. 93, LEX nr 79057).

Termin załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym strona strona odebranie pisma organ organ postanowienie o wskazaniu nowego terminu i podaniu przyczyn zwłoki w wyznaczonym terminie załatwienie sprawy czy sprawa jest szczególnie skomplikowana? nie później niż w ciągu miesiąca nie później niż w ciągu dwóch miesięcy czy zaistniała zwłoka? niezwłocznie, nie później jak w terminie miesiąca wszczęcie postępowania w ciągu miesiąca w której instancji zostało wszczęte postępowanie? czy sprawa jest rozpatrywana w trybie uproszczonym? załatwienie sprawy czy konieczne jest postępowanie wyjaśniające? niezwłocznie nie tak tak nie w drugiej instancji w pierwszej instancji tak nie nie tak

Krok: wszczęcie postępowania

Z momentem wszczęcia postępowania administracyjnego rozpoczyna bieg termin załatwienia sprawy. W przypadku postępowań uruchamianych na żądanie strony, wszczęcie postępowania następuje z chwilą doręczenia żądania organowi (art. 61 § 3 i 3a k.p.a.). Podobnie w postępowaniu odwoławczym, bieg terminu do jego przeprowadzenia rozpoczyna się od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 in fine k.p.a.). Wprawdzie postępowanie odwoławcze uruchamia wpływ odwołania do organu pierwszej instancji, niemniej jednak z mocy art. 35 § 5 k.p.a. do wyznaczonego dla organu odwoławczego miesięcznego terminu nie będzie się wliczał okres postępowania międzyinstancyjnego. W przypadku postępowań inicjowanych z urzędu przyjmuje się, że ich wszczęcie następuje z chwilą pierwszej czynności urzędowej, dokonanej w sprawie, pod warunkiem, że o czynności tej powiadomiono stronę (postanowienie NSA z dnia 4 marca 1981 r., SA 654/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 15, LEX nr 9607).

Krok: w której instancji zostało wszczęte postępowanie?

Przepisy kodeksowe różnicują terminy załatwienia sprawy w zależności od instancji, w której jest ona rozpoznawana. Należało bowiem uwzględnić, że to na organie pierwszej instancji ciąży obowiązek przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. W postępowaniu odwoławczym dominuje zaś czynnik kontrolny, a ewentualne postępowanie wyjaśniające ma z reguły charakter uzupełniający (art. 136 k.p.a.).