Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Termin udostępnienia informacji publicznej i jego przedłużenie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 9 października 2016 r.
Autor:

Termin udostępnienia informacji publicznej i jego przedłużenie

Termin udostępnienia informacji publicznej i jego przedłużenie

Termin udostępnienia informacji publicznej i jego przedłużenie

Pełna realizacja konstytucyjnego prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne jest możliwa jedynie wówczas, gdy udzielenie informacji następuje w rozsądnym terminie. Opieszałości podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej winna zapobiegać zawarta w art. 13 u.d.i.p. regulacja dotycząca terminów udostępniania informacji. Czynność ta powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku niemożności udzielenia informacji w powyższym terminie, możliwe jest jednak wyznaczenie nowego terminu, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ponadto, termin udostępnienia informacji przesuwa się w czasie o 14 dni, w przypadku nałożenia opłaty odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, stosownie do treści art. 15 ust. 2 u.d.i.p.

wnioskodawca wnioskodawca odebranie powiadomienia adresat (podmiot zobowiązany) adresat (podmiot zobowiązany) udostępnienie informacji bez zbędnej zwłoki, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku po upływie 14 dni od powiadomienia o wysokości opłaty czy informacja może być udostępniona w terminie 14 dni od złożenia wniosku? bez zbędnej zwłoki, w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomienie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym informacja zostanie udostępniona niezwłocznie czy informacja może być udostępniona niezwłocznie? brak uzyskania informacji o wycofaniu lub modyfikacji wniosku w następstwie powiadomienia przyjęcie wniosku o udostępnienie informacji publicznej możliwość udostępnienia informacji publicznej w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem realizacja zakresu podmiotowego i przedmiotowego trybu wnioskowego udostępnienia informacji publicznej brak przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej czy powiadomiono wnioskodawcę o wysokości opłaty odpowiadającej dodatkowym kosztom udostępnienia informacji? tak nie nie tak tak nie

Krok: przyjęcie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Od momentu doręczenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej organowi (podmiotowi zobowiązanemu), zaczyna biec termin do udostępnienia informacji publicznej określony w art. 13 ust. 1 u.d.i.p., przy czym dzień, w którym wniosek wpłynął lub został osobiście złożony, nie jest wliczany do 14-dniowego terminu, przewidzianego dla udzielenia informacji (por. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 186).

Krok: realizacja zakresu podmiotowego i przedmiotowego trybu wnioskowego udostępnienia informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej w omawianym trybie wymaga realizacji zakresu podmiotowego i przedmiotowego trybu wnioskowego udostępnienia informacji publicznej. Adresat wniosku musi być podmiotem zobowiązanym w świetle ustawy, a żądana informacja stanowić informację publiczną, która spełnia określone kryteria (do trybu jej udostępnienia ma zastosowanie u.d.i.p., jest informacją posiadaną przez organ, nieudostępnioną w BIP lub centralnym repozytorium, do której nie stosuje się trybu udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania). Brak realizacji powyższych wymagań obliguje adresata wniosku do powiadomienia o tym fakcie wnioskodawcy, co także powinno nastąpić w określonym w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. terminie 14 dni od złożenia wniosku, jak również do ewentualnego zastosowania właściwych przepisów szczególnych (np. dotyczących dostępu strony do akt sprawy administracyjnej).