Musiał Krzysztof J., Termin trwania postępowania podatkowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Termin trwania postępowania podatkowego

Termin trwania postępowania podatkowego

Termin trwania postępowania podatkowego

Procedura ma na celu przedstawienie różnic w terminach załatwienia spraw przez organ podatkowy w toczonych przez niego postępowaniach podatkowych.

organ podatkowy organ podatkowy sprawa załatwiona w terminie brak naruszeń procedury sprawa nie załatwiona w terminie naruszenie procedury standardowe postępowanie odwoławcze skomplikowane postępowanie I instancyjne postępowanie odwoławcze z rozprawą załatwienie sprawy w terminie wszczęcie postępowania termin załatwienia sprawy sprawa niewymagająca zbierania dowodów sprawa na podstawie przedłożonych dowodów sprawa wymagająca przeprowadzania postępowania dowodowego niezwłocznie 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące

Krok: wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania powoduje, iż wraz z tym zdarzeniem zaczyna biec termin na załatwienie sprawy.

Krok: termin załatwienia sprawy

Organy podatkowe mają, co do zasady, działać szybko i wnikliwie. Jednakże ustawodawca wskazał, iż w zależności od stopnia skomplikowania stanu faktycznego sprawy, termin załatwienia sprawy może być wydłużony.

Terminy określone w art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) - dalej o.p., są terminami procesowymi. Nie są to terminy przedawnienia, zatem upływ tych terminów nie pozbawia organu podatkowego uprawnień do załatwienia sprawy (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2008 r., I SA/Wr 418/08).

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.