Taryfikacja świadczeń zdrowotnych - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Taryfikacja świadczeń zdrowotnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Taryfikacja świadczeń zdrowotnych

Taryfikacja świadczeń zdrowotnych

Taryfikacja świadczeń zdrowotnych

Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej jest prowadzona na podstawie planu taryfikacji sporządzanego na rok kalendarzowy - art. 31la ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398)- dalej u.ś.o.z. Organem, któremu ustawodawca powierzył dokonywanie taryfikacji, jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej: Agencja). Wycena świadczeń ma wpływ na treść warunków umów zawieranych następnie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeniodawcami, gdyż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z. Prezes Funduszu określa szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, z uwzględnieniem taryfy świadczeń w przypadku jej ustalenia w danym zakresie.

Taryfikacja świadczeń zdrowotnych minister zdrowia minister zdrowia zatwierdzenie planu odebranie planu zlecenie zmian w planie odebranie planu prezes NFZ i Rada prezes NFZ i Rada odebranie projektu planu przedstawienie opinii o planie prezes agencji prezes agencji przedstawienie do zaopiniowania Prezesowi NFZ i Radzie Taryfikacji sporządzenie projektu planu taryfikacji odebranie opinii o planie przesłanie planu Ministrowi Zdrowia odebranie zlecenia dokonanie zmian w planie

Krok: sporządzenie projektu planu taryfikacji

Prezes Agencji sporządza projekt planu taryfikacji Agencji i przedstawia go do zaopiniowania Prezesowi Funduszu oraz Radzie do spraw Taryfikacji, w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan - art. 31la ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398)- dalej u.ś.o.z.

Krok: przedstawienie opinii o planie

Prezes Funduszu oraz Rada do spraw Taryfikacji przedstawiają opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z opinią pozytywną (art. 31la ust. 2 u.ś.o.z.).