Łyjak Grzegorz, Szkolenie osób przewożących towary niebezpieczne

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 stycznia 2020 r.
Autor:

Szkolenie osób przewożących towary niebezpieczne

Szkolenie osób przewożących towary niebezpieczne

Szkolenie osób przewożących towary niebezpieczne

Szkolenie osób przewożących towary niebezpieczne jest uregulowane w umowie z 18.02.2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. - dalej ADR, ustawie z  19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 ze zm.) - dalej u.p.t.n. - oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 29.05.2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 555 ze zm.). - dalej r.k.p.t.n.

Szkolenie osób przewożących towary niebezpieczne pracodawca pracodawca szkolenie dotyczy innych osób niż kierowcy zobowiązani do posiadania zaświadczenia ADR przechowywanie dokumentacji podmiot nie jest uprawniony do przeprowadzania kursów ADR czy szkolenie dotyczy kierowców zobowiązanych do posiadania zaświadczenia ADR? analiza czy jest potrzebne zaświadczenia ADR wymogi otrzymania zaświadczenia ADR czy podmiot jest uprawniony do przeprowadzania kursów ADR? podmiot jest uprawniony do przeprowadzania kursów ADR szkolenie dotyczy kierowców zobowiązanych do posiadania zaświadczenia ADR tak nie nie tak

Krok: analiza czy jest potrzebne zaświadczenia ADR

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Uwaga!

Towary niebezpieczne to materiały lub przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony włą cznie na warunkach podanych w ADR. Mȯ na je przewozić w sztukach przesłki, luzem lub w cysternach. Towary niebezpieczne mogą przyjmować postać stłą , ciekłą i gazową . Towarami niebezpiecznymi są na przykład: benzyna, niektóre rozpuszczalniki lub farby, niektóre nawozy sztuczne, wybrane kwasy, wiele gazów (np. acetylen). Towarami niebezpiecznymi ą również przedmioty zawierają ce towary niebezpieczne, na przykład zapalniczki, akumulatory, granaty, sztuczne ognie, itp.

Krok: wymogi otrzymania zaświadczenia ADR

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

a) ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

b) spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;

c) ukończyła odpowiedni kurs ADR:

– początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,

– doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;

d) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.